Bioenergi - en god affär för alla

Bioenergin är den viktigaste delen av omställningen till en långsiktigt hållbar energianvändning. En ökad användning av inhemskt producerad energi ger också arbetstillfällen och lokal tillväxt. Andelen bioenergi av vår energianvändning har ökat ständigt sedan början av 80-talet. Det finns goda förutsättningar för att den ökningen kan fortsätta.

Uppvärmning är den stora marknaden för biobränslen, men även produktionen av el ökar. Enligt Svebio har användningen av trädbränsle i fjärrvärmen femdubblats sedan 1990.  Med fjärrvärmens hjälp värms de flesta av Sveriges större kommuner av fjärrvärme.  På ett hundratal mindre orter finns det småskalig fjärrvärme, närvärme. 

Bioenergin är en av de viktigaste anledningarna till att Sverige räknas som ett föregångsland när det gäller produktionen av klimatsmart, miljöanpassad energi. 

Biobränslen kan delas in i flera olika grupper, de viktigaste kommer från skogen. Trädbränslena består av rester från avverkning av skog, grenar och toppar. Även restprodukter från såg-och massaindustrin som spån och bark samt träavfall ingår. En andra grupp är avlutar, en restprodukt från framställningen av pappersmassa. En tredje grupp kommer från jordbruket som kan bidra med både energigrödor och restprodukter.

Möjligheterna med bioenergi är många– lantbruket kan se fram emot en mångfald nya affärsmöjligheter, och samhället en hållbar och klimatsmart energiförsörjning.

Efterfrågan på energi påverkas bland annat av konjunkturer men efterfrågan på förnybar energi som bioenergi har ökat samtidigt med att medvetenheten om miljöfrågor och klimathotet ökat markant i hela världen. Denna utveckling leder till ökad konkurrens om hur produkterna från jord- och skogsbruk ska användas. För lantbrukare innebär det i sin tur nya och goda affärsmöjligheter, eftersom större efterfrågan på just bioenergi (och förnybar energi i stort) kan bidra till en bättre prissituation för både skogs- och jordbruksråvaror. Det kan ge ett företagande som stärker tillväxten, såväl lokalt som för hela landet.

Många är intresserade av att det svenska energisystemet utvecklas i en mera hållbar riktning, bland annat mot en lägre klimatpåverkan och minskat oljeberoende. Energi från jord och skog spelar en viktig roll i den utvecklingen.

LRF har bland annat i projektet Bioenergi som affärsområde arbetat med att ta fram aktiviteter till hjälp och stöd för energiföretagare. Målet är att stimulera företagarna att förverkliga affärspotentialen i energiråvara som energigrödor, energiskog, skog, vatten, sol och vind.

Är du företagare inom de gröna näringarna och satsar eller funderar på att satsa på förnybar energi? Läs då mer här

Läs mer på www.svebio.se
Läs mer på www.bioenergiportalen.se
Läs mer på www.sero.se