Byta till förnybar energi

Att ersätta olja och med till exempel halm för att värma byggnader kan ge stora besparingar.
Att ersätta olja och med till exempel halm för att värma byggnader kan ge stora besparingar.

De gröna näringarna arbetar för att använda mer förnybar energi och för att effektivisera sin energianvändning. Här finns stora besparingar att göra, både för ekonomin och för miljön.

Jord, skog och trädgård använder ungefär 10 TWh energirika produkter som diesel, kvävegödsel, brännolja, plaster, med mera. Värdet är ungefär 10 miljarder kronor per år. De flesta bedömare menar att energipriserna kommer att stiga. Det gäller både fossil och förnybar energi.

Alla företag kan använda dieseln, elen, kvävet etc mer effektivt. 20 procent ökad effektivitet sänker kostnaden sammantaget med 2 miljarder. För en gård med 100 ha motsvarar det 625 kr/ha.

Värme

Många företag kan byta ut den fossila energin till förnybar. När det gäller värme i byggnader så är det olja och el som kan ersättas med flis, pellets, halm eller värmeväxlare. Poängen här är att priset per kWh är hälften eller lägre för bioenergin.

För torkning av spannmål har under senaste året flis- eller pelletseldade varmluftspannor testats. När man inte behöver använda vattenburen värme i torken sjunker investeringskostnaden och brännare och panna kan vara betalda på mindre än 5 år.

Många växthusföretag har under det senaste året bytt till bioenergi.

Så här har energianvändning i växthus med tomatodlingar förändrats (gäller åren 2007-2009).

Förändring av Sveriges energianvändning 2007-2009.

Diesel

Att använda el i stället för diesel ger ökad effektivitet. El vid omrörning, utfodring, transport av gödsel (pumpning) ökar verkningsgraden jämfört med diesel från cirka 30 procent till 85 procent.

Alternativ till diesel är förnybara drivmedel som syntetisk diesel, biodiesel, biogas, etanol, metanol. I dag finns diesel med en inblandning av biodiesel upp till cirka 30 procent. Denna diesel passar för alla traktorer. Många traktorer kan köras på 100 procent RME. För biogas och alkoholer finns inga traktorer på marknaden.

LRF undersöker, med medel från Jordbruksverket, övergången till förnybara drivmedel. I två rapporter beskrivs vilka regler som styr användningen av diesel och biodrivmedel på gården.

Kontakt: Jan Eksvärd. jan.eksvard@lrf.se

Rapporter

Regler för förvaring och transport av biodrivmedel, JTI 2012.

Biodrivmedel inom lantbruket. Hur det vardagliga arbetet påverkas, regler och erfarenheter, JTI 2012.

Mångfunktionell djurhållning – ett sätt att minska användningen av fossil energi i lantbruket.

Alternativ till spannmålstorkning med fossil energi – Vilka möjligheter finns att minska beroendet av fossil energi i spannmålshanteringen?

Ekotjänster från växter för att minska behov av fossil energi – Reduction of agricultural fossil energy use with ecosystem services from plants.