Delaktighet i vindkraften en självklarhet

Etableringar av vindkraft ska gå juste till. LRF har länge arbetat för mer demokratiska processer och beslut där alla berörda får komma till tals. Under våren 2013 har LRFs riksförbundsstyrelse antagit en policy som ytterligare slår fast att lyckade vindkraftsetableringar kräver lokal delaktighet – och gärna delägarskap.

Många av LRFs medlemmar intresserar sig för vindkraft för att de har ett intresse för hållbarhet och ser en möjlighet till ökad lönsamhet utan att tvingas lägga ned fler arbetstimmar på gården. Etablering av vindkraft handlar om att värdera risker och möjligheter – ekonomiska, ekologiska såväl som sociala.

Ofta uppstår en rad frågor hos grannar, närboende och markägare som inte alltid är enkla att bena ut och svara på. En lärdom som LRF vill ta vara på är att processen kräver ömsesidig respekt från alla inblandade parter.

En grundläggande utgångspunkt för LRFs vindkraftspolicy är att ett vindkraftsprojekt ska bygga på ansvarstagande, öppenhet och dialog genom att projektören:

  • För en öppen och inkluderande dialog så att bygd och grannar kan komma till tals och påverka planerings- och beslutsprocessen.
  • Erbjuder berörda parter/grannar möjlighet till delägarskap.
  • Använder vindupptagningsområdet som grund för arrendeersättning.
  • Respekterar olika intressen och utvecklingsplaner inom vindupptagningsområdet så att konsensus uppnås med berörda markägare.
  • I de fall konsensus inte kan uppnås med berörda markägare tillämpar Boverkets rekommendationer och gällande lagstiftning.

I skriften, LRF och vindkraft – vår policy presenterar vi vår policy kring olika aspekter av vindkraft. Du kan antingen beställa den eller ladda ner den här.