Träförädling

Många lantbruksföretagare har insett att småskalig träförädling kan vara ett bra komplement till annan verksamhet.
Många lantbruksföretagare har insett att småskalig träförädling kan vara ett bra komplement till annan verksamhet.

Den helt övervägande delen av råvaran från skogen vidareförädlas i storskaliga system. Trots detta finns i lantbruksföretagen en betydande småskalig träförädling i form av sågverk, snickeri, småstugor med mera.

Att småskaligt förädla sin egen eller grannens skog till träprodukter ses av många som ett alternativ eller ett komplement till livsmedelsproduktion.

Att vidareförädla en del av det egna virket blir en möjlighet att skapa försörjning på heltid på skogsgården. Genom att sammanföra landsbygdsturismföretag med småskaliga träförädlingsföretag har nya affärsmöjligheter uppstått. Många turismföretag har intresse av att skapa unika miljöer med lokal tradition, träförädlarna blir då en utmärkt partner.

För mer information:

Kontakta ditt närmaste regionkontor. Här hittar du LRFs regionkontor.