LRF visade upp gröna näringarna för EU

Under andra halvan av 2009 tog Sverige över EUs ordförandeskapsklubba och Sverige var spelplan för Europas tyngsta politiker inom de områden som är viktiga för LRF.

Ordförandeskapet var en unik chans för LRF att förmedla en positiv bild av de svenska gröna näringarna till nyckelpersoner från EUs andra medlemsstater. Något som vi till mycket stor del lyckades med.

LRF arrangerade och medverkade i ett 15-tal aktiviteter landet runt tillsammans med främst Jordbruksdepartementet och Jordbruksverket där LRFs regioner hade en viktig roll. Ett av de största arrangemangen var det informella jordbruksministermötet i Växjö där LRF svarade för gårdsbesök och middag.

Här är listan över de evenemang som ägde rum, några med mer utförliga rapporter: 

Informella energiministermötet

Åre, 23-24 juli
Den 23 juli arrangerade LRF Skogsägarna i samarbete med Norrskog ett studiebesök för EUs energiministrar hos jämtländska familjeskogsbrukare.

Läs om EU-ministrarnas intresse för svensk skog här

Cogeca Business Forum om spannmål och insatsvaror

Stockholm, 11 september
Ordföranden för kooperativa bondeföreningar från Sverige, Italien, Tyskland och Frankrike ger sin syn på kooperativ utveckling och kooperativens konkurrenskraft för spannmål och insatsvaror på det seminarium som LRF och Lantmännen anordnar tillsammans med Cocega (General Committee for Agricultural Cooperation in the European Union).

Studiebesök för EUs jordbruksministrar på en mjölkgård och en skogsgård under informella jordbruksministermötet

Växjö, 14 september
EUs jordbruksministrar besöker en klimateffektiv mjölkgård belägen i det småbrutna småländska odlingslandskapet, med många skiften och betesmarker. De gästar dessutom ett svenskt familjeskogsbruk där de får se skogens stora potential för landsbygdsutveckling, ekonomisk tillväxt, energi och god miljö.

Läs mer om EU-ministrarnas besök på Färanäs gård här

Middag för EUs jordbruksministrar

Växjö, 14 september
Sveriges Bönder bjuder jordbruksministrarna på middag i Växjö med lokala råvaror. Christer Lingström, krögaren bakom Edsbacka krog och bistro har specialkomponerat en meny med svenska smaker och höstens bästa produkter. Ett tiotal bönder och odlare i Småland är stolta leverantörer till middagen. Måltidsdesignern Lars Eriksson dukar borden i höstens färger, svenskt glas och gjutjärn.

Läs vilken meny ministrarna bjöds på i den här PDF-filen 

Läs också vad Svensk Fågel skrev om ministermiddagen här

LRF på briggen Tre Kronor

Stockholm, 17 september
17 september samlas ett tjugotal EU-ministrar på briggen Tre Kronor för att ta del av samarbeten och visioner för Östersjön. LRF deltar som den enda svenska organisationen som driver ett så kallat flagship project inom Östersjöstrategin och kommer att berätta vad LRF gör för att minska utsläppen till Östersjön. LRFs vice förbundsordförande Elisabeth Gauffin är även inbjuden till ministrarnas samtal. Evenemanget är en del av den särskilda Östersjövecka som arrangeras den 12-18 september.

Läs mer om hur imponerade EU-ministrarna blev av miljörådgivningen

”Vatten på land ger liv till havet” (Inland Water brings Life into the Sea)

Lund, 21-23 september
Regeringen anordnar konferensen "Inland water brings life to the sea" för alla inom EU som arbetar med vattenvård i olika former t.ex. dricksvattenskydd eller havsmiljöfrågor. Den 22 september arrangerar LRF besök på skånska gårdar för konferensens deltagare. Gårdarna ägnar sig på olika sätt åt vattenvård, t.ex. genom våtmarker eller odlingsåtgärder som minskar läckaget.

Läs mer om mötet och se bilder på EU-ordförandeskapets egen hemsida här

Skogliga generaldirektörsmötet

Göteborg, 30 september - 1 oktober
Den 1 oktober anordnar LRF Skogsägarna tillsammans med Södra skogsägarna en exkursion för EUs skogliga generaldirektörer. Generaldirektörerna besöker ett svenskt familjeskogsbruk i skogarna nordost om Göteborg som demonstrerar vikten av god samordning av småskaligt skogsbruk och skogsenergins växande potential i Europa.

Läs mer om när svenskt familjeskogsbruk visades upp här

Planerat gårdsbesök vid direktörsmötet för EUs utbetalande myndigheter

Gotland, 5-7 oktober
Det vill säga de myndigheter som förmedlar bidrag från EU, kontrollerar och betalar ut jordbruksstöd och bidrag.

Djurskyddskonferens med fokus på djurskyddsfrågor och djurskyddsmärkning

Uppsala, 8-9 oktober
Under konferensen redovisas EU-projektet ”Welfare Quality” som sedan 2004 har arbetat med att ta fram nya system för att värdera djurens välfärd på gårdsnivå och hur man bäst kan informera konsumenten om hur djuren mår.

Läs mer om när EU-kommissionären besökte Mats Erikssons mjölkgård här

Landskapskonferens

Alnarp 8-10 oktober
Den 8-10 oktober samlas Europas experter på landskap i Alnarp för att diskutera förändringar i landskapet och vilka drivkrafter som ligger bakom dessa förändringar. LRF kommer att delta på konferensen både som moderator för ett av passen samt med en utställning. Som avslutning till konferensen arrangerar vi en heldagsutflykt för deltagarna i det skånska landskapet. Huvudarrangör för konferensen är Riksantikvarieämbetet. 

"Prevention before cure" EUs chefsveterinärmöte

Jönköping, 20-23 oktober
Regeringen anordnar ett möte i Jönköpingsregionen för alla chefsveterinärer inom EU.
LRF arrangerar studiebesök på de två gårdarna på Stora Hallebo med mjölkproduktion samt på Arlas mejeri.
Mötet ska fokusera kring samverkan mellan näring och myndighet i förebyggande djurhälsovård.

Läs mer om LRFs arrangemang här

Equus 2009. Konferens om hästens roll i landsbygdens utveckling

Uppsala, 29-30 oktober
Tillväxt, utveckling och hållbarhet är nyckelord för konferensen EU Equus 2009 "The future Horse Industry in rural areas and society". Ska hästsektorn kunna påverka beslut på EU-nivå av betydelse för näringens framtida utveckling, behövs mer av dialog, erfarenhetsutbyte och samverkan. Med Equus 2009 vill LRF, Hästnäringens Nationella Stiftelse, Jordbruksverket och SLU skapa ett forum för "Häst-Europa" där näringen, forskare, tjänstemän och politiker kan diskutera strategiska frågor och åtgärder.

Läs mer om Equus här.

Forest Technology Platform Conference

Stockholm, 9-10 november
LRF medverkar i konferensen i samband med det europeiska samarbetet mellan arrangörerna CEPF (Europeiska skogsägarna), CEPI (Europeiska massa och pappersindustrin), CEI-Bois (Europeiska träbearbetningsindustrin).

Visby Agenda: creating impact for an eUnion 2015

Visby, 9-10 november
Konferens om Europas framtida IT-politik. Mötet är ett viktigt led i att skapa en gemensam plattform för en europeisk IT-politisk agenda till 2015 där kommissonärer, parlamentariker och intresseorgansiationer kommar att diskutera policy, teknik, innovation, näringsliv, marknad, samhällsutveckling och nyttan ur ett användarperspektiv. Detta är mycket angelägna frågor för LRFs medlemmar som i många fall driver sina företag i geografiska områden som den kommersiella marknaden inte är intresserad av. LRF deltar i diskussionerna och bjuder deltagarna på middag med lokalproducerad mat från Gotland.

Årets största regelförenklingskonferens "International Regulatory Reform Conference 2009"

Stockholm, 12-13 november
Konferensen arrangeras i samarbete med svenska Näringsdepartementet och tyska Bertelsmann Stiftung. Näringslivsrepresentanter, politiker och tjänstemän från hela världen träffas för att diskutera framgångsrika regelförenklingsåtgärder för företag samt inriktningen på framtida regelförenklingsprogram i Sverige och EU. LRF och Jordbruksdepartementet genomför ett gemensamt seminarium där LRF visar att regelförenklingsarbete i samarbete med berörda aktörer ger effekt.

Läs ett utförligt reportage mer om regelkonferensen på Näringslivets regelnämnds hemsida

Climate Smart Food

Lund, 23-24 november
Vid konferensen Climate Smart Food kommer hela livsmedelskedjans klimatpåverkan att diskuteras, det vill säga från jord till bord till jord. Ämnen som produktion, handel, konsumtion och svinn kommer att tas upp under mötet. Forskare, experter och representanter från hela livsmedelskedjan träffas och diskuterar utvecklingen inom området. Svenskt Sigill deltar och berättar om det klimatmärkningsprojekt som drivs med stöd från bland andra LRF. Konferensen arrangeras av Jordbruksdepartementet.

Läs mer om konferensen.
Läs mer projektet på Klimatmärkning för mat.


CAP-konferens med Mariann Fischer Boel, Eskil Erlandsson och Lars-Göran Pettersson

Stockholm, 25 november
Europas jordbruk och landsbygd står inför stora utmaningar när det gäller tillgången på livsmedel, energi, klimat och biologisk mångfald. EUs jordbrukspolitik ger oss en möjlighet att hantera dessa utmaningar. Under konferensen presenteras LRFs syn på hur politiken borde utformas och EUs jordbrukskommissionär Mariann Fischer Boel berättar om sina tankar om den framtida jordbrukspolitiken.

Läs referatet från CAP-konferensen. 

Lucia på besök i Bryssel

Bryssel 3-4 december
Bondeledarna för EUs 27 medlemsländer träffades i Bryssel inom ramen för den europeiska bondeorganisationen COPA/COGECA. Totalt cirka 150 personer deltog i diskussioner om bland annat jordbrukspolitiken efter 2013 och om hur jordbruket kan bidra till att lösa klimatproblemen. Ordförandena för COPA/COGECAs medlemsorganisationer brukar träffas i Bryssel fem till sex gånger per år för att just diskutera viktiga framtidsfrågor för Europas jordbruk. Enligt tradition bör bondeorganisationen i det land som har ordförandeskapet i EU bjuda på en mottagning i samband med detta möte. Den 3 december var det LRFs tur att vara värdar och visa upp den svenska traditionen med luciafirande. Eleverna i klass sex vid den skandinaviska skolan i Bryssel var luciatåg och sjöng vackert medan publiken smakade glögg och pepparkakor.

Landsbygdskonferens

Kiruna, 14-16 december
Jordbruksverket anordnar en landsbygdskonferens där förvaltningsmyndighetens chefer (EUs motsvarighet till Jordbruksverkets generaldirektör) träffas för att diskutera problem och lösningar på aktuella frågor som rör genomförandet av EUs landsbygdsprogram. Konferensen kommer främst att handla om hur landsbygdsprogrammet skall bli mer användarvänligt och att det skall bli enklare att ansöka om pengar från programmet. LRFs projekt Grön framtidsgård kommer vara ett av de goda exempel som lyfts fram under konferensen.
 

Ladda ned LRFs skrift om EU och de gröna näringarna som pdf.

Ladda ned en engelsk version av LRFs skrift om EU och de gröna näringarna.

Beställ den tryckta varianten av LRFs EU-skrift.

För mer information, kontakta:
Erika Brendov, 08-787 51 90
erika.brendov@lrf.se