Ekologiskt positivt bidrag till miljö och djurhälsa

Ekologisk produktion bidrar till att uppnå flera av regeringens 15 miljömål.

Ekologiskt lantbruk läcker inte kemiska växtskyddsmedel till yt- och grundvatten och bidrar därmed till miljömålen Giftfri miljö, Grundvatten av god kvalitet och Hav i balans.

Den biologiska mångfalden gynnas i ekologisk produktion, bland miljömålen formulerat som Ett rikt odlingslandskap och Myllrande våtmarker.

I ekologisk produktion finns goda möjligheter att begränsa läckaget av näringsämnen, vilket bidrar till miljömålen Ingen övergödning och Levande sjöar och vattendrag

Ekologiskt uppfödda djur ofta friskare

Reglerna för ekologisk djurhållning sträcker sig längre än vad djurskyddslagen kräver. Djuren föds upp under mindre intensiva förhållanden, har större möjlighet att röra sig fritt, vara utomhus och utöva sina naturliga beteenden. Därmed kan djurhälsan förbättras och användningen av antibiotika och annan medicin minskas.