Aktiv sjukdomsbekämpning

För svenska bönder, men också för konsumenterna, är det viktigt att djuren mår bra. Friska djur som föds upp i en bra miljö och ger kött av hög kvalitet skapar ett högt förtroende hos konsumenterna.

Sverige har ett mycket bra utgångsläge med en låg djurtäthet och en lång erfarenhet att förebygga, kontrollera och bekämpa sjukdomar hos djur. I jämförelse med andra europeiska länder har Sverige ett unikt smittläge. Exempel på sjukdomar som svenska nötkreatur är fria från är rabies, IBR (Infektiös Bovin Rhino-Tracheit), BVD (Bovin Virusdiarré) och paratuberkulos.

Svenska grisar är fria från PRRS (virussjukdom) och AD (Aujeszkys sjukdom). Dessa sjukdomar är vanliga i många andra EU-länder. Sommaren 2007 drabbades Sverige av sitt första utbrott av grissjukdomen PRRS. Genom en nära samverkan mellan näringen och myndigheterna och effektivt fältarbete lyckades man utrota sjukdomen. Inget annat land har lyckats utrota PRRS, när sjukdomen kommit in landet.

Mul- och klövsjuka har inte förekommit i Sverige sedan 1966 och svinpest utrotades på 1940-talet. Storbritannien hade ett stort utbrott av mul- och klövsjuka 2001 och hundratusentals nötkreatur var tvungna att avlivas.

Sverige började tidigt

Redan på 1930-talet började Sverige att bekämpa tuberkulos och brucellos hos nötkreatur. Under 1940-talet påbörjades bekämpningen av hönstyfus, som Sverige numera är fritt från. Under samma decennium ställde bönder och veterinärer krav på att sjukdomar skulle förebyggas genom ett systematiskt arbete. Hälsokontrollen
organiserades under 1950-talet. I dag bedrivs en förebyggande djurhälsovård av Svenska Djurhälsovården, Svensk Mjölk, Svensk Fågel och Svenska Ägg.

Tilläggsgarantier vid EU-inträdet

På grund av det goda smittskyddsläget ansökte Sverige om så kallade tilläggsgarantier vid EU-inträdet. Tilläggsgarantier för vissa sjukdomar beviljades direkt medan andra fortfarande inte är slutbehandlade. På
grund av detta kan Sverige ställa krav på isolering (karantän) och provtagning vid införsel av djur vilket minskar risken för smittspridning.

För tillfället arbetar EU med att ta fram en ny djurhälsopolicy. Den svenska näringen och staten jobbar aktivt för att få gehör för den svenska modellen.

I korthet

• Sverige har ett unikt smittläge jämfört med andra EU-länder. Svenska djur är fria från många sjukdomar som är vanliga i övriga Europa.
• För att minska risken för smittspridning vid införsel av djur har Sverige speciella tilläggsgarantier från EU. Sverige kan ställa krav på isolering och provtagning.
• Svenska myndigheter och den svenska lantbruksnäringen var väl förberedd vid utbrottet av blåtunga 2008.

Källor

– Leif Denneberg, chefsveterinär, SJV.
– Bengt Larsson, smittskyddschef, SJV.