Så tycker LRF i frågan om offentlig upphandling av livsmedel

Varor och tjänster som den offentliga sektorn köper ska ha en sådan kvalitet att de ligger i nivå med kraven i svensk lagstiftning, till exempel svenska miljö- och djuromsorgsregler.

Offentliga upphandlare har utrymme att ställa krav på kvalitet på de produkter som ska köpas in. Sådana krav måste vara relevanta för ändamålet och de får inte vara diskriminerande i förhållande till producenter från andra länder. Därför kan en offentlig upphandlare inte kräva att till exempel råvaror som köps in ska vara producerade i Sverige.

En offentlig upphandlare får ställa krav på till exempel djurskyddshänsyn. Miljöstyrningsrådet, som är ett bolag som ägs av staten, Sveriges Kommuner och Landsting samt Svenskt Näringsliv, har utvecklat sådana kriterier för bland annat kött och mjölk, i syfte att främja en god djuromsorg och miljö.

Det är viktigt att den upphandlande myndigheten kan följa upp de krav som ställs. Redan idag finns det i den privata sektorn erfarenhet från kravställande som inbegriper djurskydd, även på importerade livsmedel, och här finns alltså redan etablerade system för verifiering, till exempel genom användning av olika form er av certifiering. Kravet på uppföljning är därigenom inte problematiskt i förhållande till producenter från andra länder än Sverige.

Det är alltså fullt möjligt att som kommun ställa specifika kvalitetskrav i förfrågningsunderlaget vid en upphandling. Det kan vara krav som att suggorna inte ska vara fixerade och att grisarna ska ha strö att böka i. Denna typ av krav finns redan idag med i Miljöstyrningsrådets rekommendationer.

Ett gott djurskydd är en viktig fråga för såväl den svenska regeringen som LRF. Genom den svenska offentliga upphandlingen kan vi medverka till utvecklandet av ett gott djurskydd inom hela EU.

Miljöanpassad offentlig upphandling är ett marknadsbaserat och kraftfullt styrmedel i arbetet med att styra samhället mot en långsiktigt hållbar konsumtion. Offentlig mat är också ett av fem fokusområden i regeringens handlingsplan för att uppnå visionen av Sverige som det nya Matlandet.

Läs marknadsutvecklare Axel Hanssons krönika om maten i offentliga kök i Sveriges Kommuners och Landstings nyhetsbrev.