LRF Skogsägarna

LRF Skogsägarna är en avdelning inom LRF med ansvar för de skogliga frågorna. LRF Skogsägarna har också uppdraget att fungera som en branschorganisation för de fyra skogsägarföreningarna Södra, Mellanskog, Norrskog och Norra skogsägarna. LRF Skogsägarna arbetar tillsammans med övriga avdelningar inom LRF främst med äganderätts-, miljö-, energi-, skatte-, infrastrukturs- och kommunikationsverksamhet kopplat till skogen. LRF skogsägarna bedriver ett skogligt nationellt och internationellt näringspolitiskt arbete, samordnar branschgemensamma angelägenheter för skogsägarföreningarna samt ansvarar för extern och intern kommunikation.

Det övergripande målet för LRF Skogsägarna är att skapa bästa möjliga förutsättningar för ett fritt, lönsamt och hållbart skogsbruk för LRFs och skogsägarföreningarnas medlemmar. Centrala frågor att verka för är en stark äganderätt, en skogspolitik med ”frihet under ansvar” och en väl avvägd balans mellan produktions- och miljömål för skogsbruket.

Besöksadress:
Franzéngatan 6, Stockholm
T-bana blå linje till Stadshagen, uppgång Mariedalsvägen.

Postadress:
LRF Skogsägarna, 105 33 Stockholm
Telefon: 08-787 54 00, Fax: 08-787 59 08
E-postnamn@skogsagarna.lrf.se

PERSONAL