Egenkontroll genom Miljöhusesyn

Miljöhusesyn är ett egenkontrollverktyg som ger samlad och övergripande information om gällande lagstiftning inom områdena miljö, djurskydd samt foder- och livsmedelssäkerhet. Dessutom behandlas den arbetsmiljölagstiftning som reglerar de mest olycksdrabbade områdena.

Miljöhusesyn är ett hjälpmedel för landsbygdsföretagarens egen verksamhetskontroll som används för att kontrollera att produktionen uppfyller lagstiftningen och vissa leveransvillkor.

Miljöhusesyn är framtagen av LRF i samarbete med och andra berörda myndigheter Många livsmedelsföret ställer krav på en genomförd Miljöhusesyn för leverans. En genomförd Miljöhusesyn är dessutom ett baskrav i vissa kvalitetssäkringssystem.

Flera av landets kommuner och länsstyrelser rekommenderar lantbruksföretagen att genomföra Miljöhusesyn varje år eftersom det i Miljöhusesyn finns de EU-direktiv och förordningar, nationella lagar och förordningar samt föreskrifter och allmänna råd som man behöver känna till.

Läs mer om Miljöhusesyn på Medlemsnätet.