Om GMO ska användas ska det bidra till hållbar utveckling

Gentekniken kan bidra med samhällsnytta inom många olika användningsområden. LRF säger ja till att använda olika gentekniker inom de gröna näringarna både för att spåra förädlingsmaterial och för att framställa genetiskt modifierade organismer (GMO), förutsatt att produkterna bidrar till en miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling samt inte negativt påverkar människors livskvalitet.

LRF anser att nytta och risk vid användning av GMO och annan genteknik ska bedömas i varje enskilt fall.

Hårda krav på odlingar

Gentekniken ska tillämpas med försiktighet och utgå från konsumenternas och producenternas etiska värderingar. Hårda krav måste ställas både på försöksodlingar och på kommersiell odling. Ansvaret för miljöpåverkan, oönskad spridning av pollen och ekonomisk skada måste vara tydligt innan kommersiell odling påbörjas. Samexistensregler ska visa hur odling av GMO ska gå till utan att grannars odlingar pollineras.

EUs nya regler för märkning och spårbarhet underlättar öppenhet och ger en likformad märkning. Märkning, utöver den som är lagstadgad, ska så långt möjligt ske i samråd och samförstånd med andra parter på livsmedelsmarknaden.

Djur som äter GMO behöver enligt lagstiftningen inte märkas. Det går inte att verifiera vad djuren har ätit med analyser. Nästan all soja till grisar är GMO-fri och fodret till andra djur är helt GMO-fritt. Om man av olika skäl absolut inte vill äta kött från djur som ätit GMO kan man välja Svenskt Sigill eller KRAV. Nästan allt importerat kött kommer från djur som ätit GMO.

LRFs riksförbundsstämma har beslutat att LRFs GMO-policy ska ses över och förtydligas när det gäller biodling, säkra odlingsavstånd, GMO-fria områden, patentfrågan och fler försök under svenska förhållanden. Detta arbete pågår.

Läs mer om LRFs hållning i GMO-frågan här!

Läs LRFs remissyttrande om förslaget att kunna förbjuda odling av GMO.

Läs skriften Genteknik i jordbruket - Om olika tekniker för att skapa nya egenskaper.

Här hittar du mer information om GMO:
www.genteknik.se
www.lantmannen.se
www. jordbruksverket.se

För mer information, kontakta:
Jan Eksvärd, 08-787 50 16
jan.eksvard@lrf.se