LRF arbetar med klimatfrågan

LRF arbetar med klimat- och energifrågor för att minska jordbrukets påverkan på klimatet och för att underlätta medlemmarnas företagande enligt de nya förutsättningarna. Det sker genom medlemsnära åtgärder, via LRFs dotterbolag och i det näringspolitiska arbetet.

LRF har satt fokus på tre områden:

Minskade utsläpp och energieffektivisering

LRF arbetar i kampanjen Greppa Näringen med att minska lantbrukets påverkan på klimatet genom effektivisering på gården som är bra för både lantbrukarens ekonomi och miljön.

Greppa Näringen erbjuder bland annat rådgivningsbesöken Klimatkollen som är en genomgång av gårdens påverkan på klimatet samt besöket Energikollen som ger konkreta råd om hur gården kan bli mer energieffektiv. 

Utveckling av bioenergin

LRF satsar stort på att utveckla hela potentialen för bioenergin. Fokus ligger här på att stödja utveckling av företag som levererar biobränslen eller färdig värme. Läs mer under Energi där även LRFs energiscenario finns. Andelen förnybar energi inom EU ska vara 20 procent år 2020. Sverige föreslås öka sin andel från dagens 40 procent till 49 procent, dvs en ökning från dagens 176 TWh (1 TWh=1 miljard KWh) till 216 TWh.

Både växtodling på åker och skogsbruk binder koldioxid och solenergi i biomassan. Utöver livsmedel, foder till djuren, byggnadsvirke och massaved, som är den stora användningen idag, kommer alltmer biomassa att användas för värme, drivmedel eller el. Det är i skogen och på åkern som förnybara energi- och industriråvaror växer.

Nya förutsättningar – nya möjligheter

Hur påverkas jord- och skogsbruk av varmare väder, ökad och häftigare nederbörd, längre växtperiod, torrare somrar söder om Dalälven, tunnare tjäle? Grundläggande är att vi skaffar oss mer kunskap om hur de gröna näringarna kan komma att påverkas och hur företagen/medlemmarna kan anpassa sin verksamhet. Några viktiga frågor är översvämningar, torka och bevattning, växtskydd och näringsläckage. Nya premisser ger också nya möjligheter. Högre temperatur och längre växtperiod ger förutsättningar för nya grödor och större utbyte.

Dotterbolagen bidrar

Exempel från LRFs dotterbolag är Sånga-Säby Kurs och Konferens som har ambitionen att vara Sveriges mest miljöutvecklade konferensanläggning. De inledde sitt miljöarbete redan i början av 1990-talet och har därefter fortsatt att arbeta strukturerat med miljöanpassningen av verksamheten. Sånga-Säby är ett av Sveriges 27 klimatneutrala företag. Bland annat erbjuder de koldioxidneutrala arrangemang och resor till och från konferensgården.
Läs mer om Sånga-Säby Kurs och Konferens och deras miljöarbete.

LRF Konsult har anställt 19 energirådgivare som utbildar och ger råd till de lantbrukare som vill utveckla sina företag på energimarknaden. Utvecklingen av affärer med energi är därför en viktig del av landsbygdens framtida ekonomi och tillväxt. För skogsnäringen blir biobränsle ett allt viktigare ben. Jordbruket kan dels leverera biprodukter från den traditionella produktionen, dels odla direkt för energimarknaden. En viktig affärsmöjlighet är att förädla energin så nära konsumenten som möjligt, till exempel genom att sälja färdig värme.
Läs mer om LRF Konsults energirådgivning.

Den svenska maten och klimatet

Den klimatsmarta svenska maten kan bli ännu bättre. För att bidra till detta har LRF tagit fram ett antal material:

Handledning studiecirkel
En handledning till en studiecirkel om mat och klimat med fem träffar.

Klimattema på lokalavdelningsmötet
Fyra förslag till aktiviteter för dem som vill diskutera mat och klimat på ett lokalavdelninsgmöte.

Tipsrunda om mat och klimat
En tipsrunda med frågor som knyter an till Den svenska maten och klimatet och som kan användas på möten och träffar.

För mer information, kontakta:
Jan Eksvärd, 08-787 50 16
jan.eksvard@lrf.se