LRF arbetar för minskade utsläpp

EUs ambitioner att öka andelen förnybar energi i Sverige med drygt 40 TWh till år 2020, kan med rätt förutsättningar tillgodoses av de gröna näringarna. Även förbrukningen av fossila bränslen i jord- och skogsbruk kan minskas kraftigt. Det är i skogen och på åkern som de förnybara energi- och industriråvaror växer.

Sveriges rapporterade utsläpp till FN var 67 miljoner ton koldioxidekvivalenter (CO2e)* för år 2006. Av dessa kom knappt 9 miljoner ton från jordbruket via metan och lustgas.

I EUs energi- och klimatpaket föreslås att andelen förnybar energi ska vara 20 procent år 2020. Sverige har högst förnybar energi i hela EU och föreslås öka andelen förnybar energi från dagens 40 till 49 procent. Det innebär en ökning från 176 TWh till 216 TWh. Av detta utgör biobränsle från åkern 5 TWh. (1 TWh = 1 miljard KWh.)

Jordbrukets klimatgaser

Jordbrukets stora klimatutsläpp är lustgas från odlad mark, koldioxid och lustgas från organogena jordar (mulljord) och metan från idisslande djur. Dessa utsläpp har minskat och genom ytterligare riktade åtgärder beräknas de minska med cirka 20-25 procent. 

Lustgasen svarar för nästan hälften av primärproduktionens utsläpp och kan reduceras med 10-15 procent. Utsläpp av metan från idisslande djur svarar för cirka 30 procent. Koldioxidutsläppen från diesel till traktorer och olja till spannmålstorkarna är 10 procent. Jordbrukets organogena jordar avger både koldioxid och lustgas som motsvarar cirka 25-30 procent av jordbrukets samlade utsläpp. 

Jordbrukets utsläpp ska minska yttterligare

Inom de närmaste 10-15 åren är potentialen för utsläppsminskningar i jordbruket 20-25 procent med dagens kunskap. Det handlar om 15-30 procent minskad användning av fossil energi, 5-10 procent från minskade metanutsläpp från idisslare, 10-15 procent från lustgasavgång samt en halvering av utsläppen från gödsel. Minskningen från mulljordar kräver ytterligare forskning.

LRF satsar på kunskap för minskade utsläpp

De gröna näringarna ska ligga i framkant när det gäller att minska utsläppen av växthusgaser. LRF vill minska klimatutsläppen genom att erbjuda företagare i de gröna näringarna kunskap och beslutsunderlag, så att de kan anpassa sina företag till de nya förutsättningar som kommer att råda samtidigt som de minskar sina utsläpp. LRF och Stiftelsen Lantbruksforskning, SLF, har tagit fram en forskningsstrategi fram till år 2010 som ska fokusera på forskning och utveckling inom områdena klimat, övergödning och bioenergi.

LRF har avgett ett klimatlöfte

 LRFs klimatlöfte innebär att vidta olika åtgärder för att minska den gröna näringens negativa klimatpåverkan och öka den positiva klimatpåverkan. LRF vill genom detta bidra till att avhjälpa klimatförändringen, minska samhällets utsläpp samt minska de negativa effekterna av ett ändrat klimat och skapa en ”svensk modell” med aktiva skogs- och lantbrukare som kan utgöra ett globalt föredöme.

Åtgärder som minskar klimatutsläppen

Jordbruket använder energi i både den direkta driften och vid tillverkning av förnödenheter som gödselmedel, foder och maskiner. Omkring 70-80 procent av energin har fossilt ursprung (olja, naturgas, kol). Utsläppen från förbränningen av bränslet bidrar till växthuseffekten. För att utsläppen ska minska måste användningen av energi minska, framförallt av fossila bränslen. Utsläppen varierar beroende på vad som odlas, var det odlas och hur odlingen sker.

Exempel på några åtgärder som minskar utsläppen är:

  • Ökad satsning på forskning och utveckling.
  • Ökad kunskap om klimateffekter. Företagare inom den gröna näringen erbjuds en så kallad energi- och klimatkoll, som syftar till att spara energi och minska klimatutsläppen på gården.
  • Minimera skador och problem orsakade av klimatförändringar.
  • Fossilbränslefritt jordbruk. Användningen av diesel till traktorer och tröskor kan minska genom sparsam körning, service och mer noggranna inställningar av redskapen. Reduktionen beräknas till 15—30 procent inom några år. Ökad inblandning av biodrivmedel kan minska utsläppen med ytterligare cirka 5-10 procent.

* Koldioxidekvivalenter (CO2e) = Gemensam måttenhet för utsläpp av växthusgaserna metan, lustgas, koldioxid. Används för att beräkna den sammanlagda växthuseffekten av olika växthusgasutsläpp. Koldioxid är den viktigaste växthusgasen, inte i styrka men i storlek. Därför jämförs de övriga växthusgasernas styrka med koldioxidens.

För mer information, kontakta:
Jan Eksvärd, 08-787 50 16
jan.eksvard@lrf.se