De gröna näringarnas klimatlöfte

De gröna näringarna kan med rätt förutsättningar tillgodose EUs ambitioner att öka andelen förnybar energi i Sverige med drygt 40 TWh till år 2020. Även förbrukningen av fossila bränslen i jord- och skogsbruk kan minskas kraftigt. Det visar de gröna näringarnas klimatlöfte.

De gröna näringarna påverkar och påverkas av klimatet. Näringarna har ett ansvar att ta fram olika åtgärder som kan minska den egna negativa klimatpåverkan och öka den positiva klimatpåverkan.

Vi ska skapa en ”svensk modell” med aktiva skogs- och lantbrukare som kan utgöra ett globalt föredöme. Det är i skogen och på åkern som förnybara energi- och industriråvaror växer.

• Vi ska fullt ut utnyttja möjligheterna att producera förnybar energi där bioenergi står för den största potentialen. De åtgärder som kommer att föreslås för att nå klimatmålen ska även samspela med andra miljö- och samhällsmål.

I EUs energi- och klimatpaket föreslås att Sverige ökar andelen förnybar energi från dagens 176 TWh till 216 TWh. Av dessa utgör biobränsle från skogen och åkern 25 respektive 5 TWh. Till det kommer effektivisering och återvinning i bland annat skogsindustrierna på ytterligare 10 TWh, vindkraft 15 TWh samt småskalig vattenkraft 2 TWh och torv 3 TWh.

SLF, Stiftelsen Lantbruksforskning, har arbetat fram en forskningsstrategi som är fokuserad på klimat, övergödning och bioenergi. Syftet är att bidra med kunskap till lantbruket så att både företagandet och samhället gagnas.

• Vi ska minimera utsläppen av växthusgaser. Under 2008 genomfördes en kartläggning av potentialen för att minska utsläppen av klimatgaser i primärproduktionen med hjälp av resultaten från forskningsrapporter.

• Vi ska öka kunskapen om klimateffekter. Företagare inom näringen erbjuds en så kallad energi- och klimatkoll, som syftar till att spara energi och minska klimatutsläppen på gården. Energieffektivitet och konvertering till förnybar energi är grunden för långsiktig hållbarhet.

• Vi ska minimera skador och problem orsakade av klimatförändringar. Projekt som syftar till att ta reda på hur gårdar kan minska sårbarheten för onormala väderbetingelser.

För mer information, kontakta:
Jan Eksvärd, 08-787 50 16
jan.eksvard@lrf.se