Öppna landskap med biologisk mångfald

Sveriges jord- och skogsbrukare producerar inte bara livsmedel eller skogsråvara, De arbetar också för positiva miljövärden som till exempel ett rikt och varierat odlingslandskap och skyddande och bevarande av naturtyper och miljöer som är viktiga för den biologiska mångfalden.

Inom det svenska lantbruket pågår ett intensivt arbete för att värna den biologiska mångfalden. Ett livskraftigt jordbruk är en förutsättning för att ett öppet och varierat odlingslandskap ska kunna upprätthållas.

Sveriges bönder genom LRF medverkar i bland annat Jordbruksverkets arbete som syftar till att uppfylla miljömålet ”Ett rikt odlingslandskap”. LRF deltar också i Naturvårdsverkets arbete med att formulera ett särskilt miljömål för den biologiska mångfalden.

För mer information, kontakta:
Jan Eksvärd, 08-787 50 16
jan.eksvard@lrf.se