Vatten en prioriterad miljöfråga

Vattenfrågorna är den enskilda miljöfråga som LRF arbetar mest med. Lantbruket och  livsmedelsproduktionen är beroende av och påverkar vattenmiljön på många olika sätt. Djuren och grödorna behöver tillgång till vatten men odlingen och djurhållningen påverkar också vattenmiljön. Näringsläckage från åkermarken och rester av växtskyddsmedel är de två frågor som är mest i fokus för lantbrukets miljöarbete.

Lantbrukarna arbetar sedan 1988 i ett systematiskt åtgärdsprogram som riksdagen beslutade om för att minska näringsläckage. Det arbetet har pågått i snart 20 år och har lett till goda resultat i form av renare vatten jämfört med före åtgärdsprogrammet startade.

Med tillkomsten av de 15 nya miljökvalitetsmålen har vattenvårdsarbetet i lantbruket intensifierats de senaste åren. De båda målen Ingen övergödning och Grundvatten av god kvalitet är de som mest berör vatten. Lantbrukarna gör idag en mängd olika åtgärder för renare vatten alltifrån sprida gödsel från djuren endast vissa tider på året till att anlägga våtmarker och skyddszoner.

Åtgärderna görs i de tre olika kategorierna:
1. Lagstiftning via bland annat miljöbalken
2. EU:s miljöersättningar för fyra åtgärder för vattenvård och 
3. Rådgivning och utbildning genomförs bland annat via kampanjen Greppa Näringen. I Greppa Näringen samverkar LRF, Jordbruksverket, Länsstyrelserna och ett stort antal rådgivningsföretag i lantbruksnäringen. Rådgivningens mål är minskade utsläpp av klimatgaser, minskad övergödning och säker användning av växtskyddsmedel. Hittills har över 40 000 enskilda samtal med lantbrukare och rådgivare genomförts med goda resultat.

Läs mer i broschyren Vattenvård i lantbruket som beskriver vad lantbrukana gör för havet och annat vatten. Där finns också en tiopunktslista med konkreta resultat.

Läs mer på Greppa Näringens webbplats.

För mer information, kontakta:
Markus Hoffmann, 08-787 57 44
markus.hoffman@lrf.se

Jan Eksvärd, 08-787 50 16
jan.eksvard@lrf.se