Rätt bevattning bra för miljön

Bevattning som sker under perioder när den naturliga vattentillgången är låg kan leda till konflikter mellan olika intressen. LRF arbetar med att förbättra vattenhanteringen och att överbygga dessa konflikter. Torrperioderna kan drabba en lantbrukare hårt då länsstyrelsen i flera län utfärdar bevattningsrestriktioner vid låga vattenflöden.

Nederbördsmängderna kommer inte alltid i rätt mängd och i rätt tid. Långa perioder av torka är inget ovanligt och då är bevattning en nödvändighet för att få en god skörd av hög kvalitet. Rätt utförd bevattning minskar även utlakningen av växtnäringsämnen.

I Sverige bevattnas cirka 100 000 hektar mark under ett torrår. LRF arbetar med att säkerställa att lantbrukarna kan ta ut vatten under bevattningssäsongen utan att skador uppstår på naturvärden eller miljön.

I Skåne, för att nämna ett exempel, har LRF startat ett bevattningsprojekt i Vramsån med syfte att hitta de lägsta vattenflöden som krävs för att de biologiska värdena inte ska ta skada och på så sätt få reda på vilket utrymme det finns för bevattning.

Ladda ner broschyren som visar på hur man bäst använder sig av bevattning här (Pdf 2 Mb)