Markavvattning och dikesrensning

Markavvattning och dikesrensning syftar till att skapa en god balans mellan syre och vatten i marken. Det är en förutsättning för att grödor och träd ska kunna växa bra. I miljömålet ”Ett rikt odlingslandskap” står det att markens långsiktiga produktionsförmåga ska bevaras och markavvattning är avgörande för markens bördighet.

Intresset för att rensa och underhålla diken och att förbättra täckdikningar har ökat påtagligt. Täckdiken och kulvertar är ofta åtskilliga decennier gamla. I skogen finns också ett eftersatt behov att underhålla diken.

Minskat näringsläckage

Diskussionen om klimatförändringar och ökad risk för översvämningar aktualiserar också markavvattningsfrågorna. Samhällets miljöintresse hävdas i flera sammanhang med en negativ syn på dikesrensningarnas effekter. En fungerande markavvattning gör dock att växternas rötter bättre kan ta upp markens näringsämnen och det gör att näringsläckaget minskar. Dock kan självreningen i diket minska om vattnets uppehållstid minskar. Vad nettoeffekten för näringsutsläpp blir av detta behöver belysas.

Reglerna kring dikesrensning är otydliga och det kan vara svårt att veta vad som egentligen gäller. Ett dikningsföretag har både rätt och skyldighet att underhålla / rensa befintliga diken. Rensningen måste ske med hänsyn till miljön och man får inte rensa djupare än vad som är bestämt i dikningsföretagets handlingar eller det djup som etablerats före 1987.

Gamla markavvattningstillstånd är viktiga vid avvägningar mellan produktions- och miljöintressen. Att hålla liv i eller aktivera ett dikningsföretag är därför en bra grund för att klara ut ansvars- och kostnadsfördelningar mellan delägarna. Ett fungerande dikningsföretag har rutiner för att följa rensningsbehovet och planera åtgärder därefter och kan föra en dialog med myndigheterna när planändringar av vägar och bebyggelse aktualiseras.

Ny handbok för dikningsföretag

Reglerna kring dikesrensning är otydliga och det kan vara svårt att veta vad som egentligen gäller. Ett dikningsföretag har både rätt och skyldighet att underhålla/rensa befintliga diken. Rensningen måste ske med hänsyn till miljön och man får inte rensa djupare än vad som är bestämt i dikningsföretagets handlingar eller det djup som etablerats före 1987.

Gamla markavvattningstillstånd är viktiga vid avvägningar mellan produktions- och miljöintressen. Att hålla liv i eller aktivera ett dikningsföretag är därför en bra grund för att klara ut ansvars- och kostnadsfördelningar mellan delägarna.

Ett fungerande dikningsföretag har rutiner för att följa rensningsbehovet och planera åtgärder därefter och kan föra en dialog med myndigheterna när planändringar av vägar och bebyggelse aktualiseras. För att hjälpa lantbrukare med dessa frågor ger LRF ut en handbok för dikningsföretag.
Här kan du ladda ner handboken som Pdf.

Broschyr om dikesrensning

LRF har tillsammans med Jordbruksverket och Naturvårdsverket sammanställt broschyren Miljöhänsyn vid dikesrensning. Broschyren tar upp de regler och lagar som gäller vid dikesrensning, vad man ska tänka på när man rensar och hur man kan förebygga rensningsbehovet. Nya domar från miljödomstolarna innebär att en del juridiska avsnitt inte är helt aktuella.

I övrigt deltar LRF i dialogen om markavvattning, ordnar utbildningar för lantbrukare och entreprenörer om markavvattning och bekostar forskning om diken och näringsläckage.

Ett annat bra tips är Jordbruksverkets broschyrer om klimatförändringar och markavvattning.

För mer information, kontakta:
Rune Hallgren, 011-19 45 42, rune.hallgren@lrf.se