Intensivt arbete för Östersjön

Det svenska jordbruket håller absolut världsklass vad gäller miljöarbete. Det framgår inte minst av OECDs sammanställningar över hushållningen med kväve och fosfor i olika länder.

Under senare delen av 1900-talet har jordbruket genomgått stora förändringar. Tack vare gedigna insatser från Sveriges lantbrukare, till exempel odling av fånggrödor, anläggande av skyddszoner och våtmarker, har kväve- och fosforläckaget minskat markant.

LRF är med i det internationella arbetet för Östersjön och i Sverige görs också flera åtgärder som saknas i andra länder runt Östersjön. LRF arbetar också i miljökampanjen Greppa Näringen där mer än 40 000 rådgivningsbesök hos lantbrukare har genomförts med goda resultat.

Rapport som remiss

LRF har tagit fram en rapport om hur Östersjöns miljö ska kunna bli bättre. Förslaget har skickats ut på remiss till bland andra forskare, myndigheter och miljöorganisationer.
Här kan du läsa det följebrev som skickats ut i samband med rapporten.

Här kan du läsa LRFs förslag till hur vi bäst återställer Östersjön:
Hur återställer vi Östersjön? Effektivare strategier mot ett mindre övergött hav

Läs mer om Greppa Näringen och Greppa Växtskyddet.

Inspel från Östersjöregionens bondeorganisationer till HELCOM

LRFs ordförande Helena Jonsson har, tillsammans med nio andra bondeledare inom Baltic Farmers Forum on Environment, BFFE, skickat in synpunkter på de utkast till Helcoms ministerdeklaration och Östersjöplan, BSAP, som diskuteras inför beslut den 3 oktober 2013. BFFE föreslår bland annat en vidareföring och förstärkning av den unika satsning som ägt rum inom EUs Östersjöregionstrategi med ett antal unika projekt som fokuserar på växtnäringsfrågan. Som exempel nämns Baltic Compass, Baltic Manure och Baltic Deal. Manure och Deal blev initierade av bondeorganisationerna och inom Baltic Deal har LRF haft en ledarroll.

Vidare ifrågasätter bondeledarna rimligheten i att besluta om nationsvisa reduktionsbeting när det visar sig att den använda modellen för vissa länder resulterar i fullständigt orimliga beting.

För Sverige innebär till exempel det föreslagna fosforbetinget en fördubbling jämfört med betinget från 2007 - utan att någon förklaring anges för denna fördubbling.

Det nya förslaget till svenskt fosforbeting innebär även en pomperipossaeffekt vilket i praktiken innebär en fysisk omöjlighet.

Den totala tillförseln av fosfor från all mänsklig aktivitet till egentliga Östersjön ligger på cirka 340 ton årligen. Sveriges föreslagna reduktionsbetinget ligger nu på 570 ton.

Här hittar du brevet från bondeledarna som pdf.

Här hittar du ett pm med fördjupande synpunkter, pdf

Baltic Deal
Baltic Deal samlar bonde- och rådgivningsorganisationer runt Östersjön i en unik satsning på att höja rådgivares och bönders kunskap om miljöåtgärder inom jordbruket. Målet är att minska växtnäringsläckaget från gårdarna, samtidigt som bonden behåller hög produktion och konkurrenskraft.

Nationella rådgivningsorganisationer spelar en viktig roll i att utveckla ett hållbart lantbruk i Östersjö-regionen. Baltic Deal ger rådgivningsorganisationer förbättrade, kostnadseffektiva metoder och verktyg för att stötta bönderna i att minska växtnäringsläckaget från sina gårdar.

Baltic Deal är ett flaggskeppsprojekt inom EUs strategi för Östersjöregionen. Det fi nansieras av Östersjöprogrammet 2007-2013 och NEFCO/NIB Baltic Sea Action Plan Trust Fund. Budgeten är cirka fyra miljoner Euro. Projektet pågår under 2010 till 2013.

Läs mer om Baltic Deal här

Baltic Sea Action Plan

LRF är även med i det internationella Östersjöarbetet. Enligt Baltic Sea Action plan, som antogs av Helsingforskommissionen (HELCOM) november 2007, ska alla länder minska sina utsläpp med kväve och fosfor efter en tilldelad kvot. Sverige ska minska sina utsläpp med 21 000 ton kväve och 300 ton fosfor. LRF har deltagit i processen genom Baltic Farmers Forum on Environment och framfört en del kritik till förslaget. För att rätt åtgärder ska hamna på rätt plats är det viktigt att det finns en kostnadsberäkning och att man även ser till de åtgärder som redan utförts.

Baltic Farmers Forum on Environment (BFFE)

BFFE bildades 1999 av NBC, de nordiska böndernas centralorganisation. Det är ett informellt miljösamarbete mellan bondeorganisationerna runt Östersjön. Syftet är att förbättra miljötillståndet i Östersjön genom att jobba för ett hållbart jordbruk med liten miljöpåverkan. Organisationen är så kallad observatör i HELCOM och i arbetet med Baltic Sea Action Plan.

Läs vanliga frågor och svar om lantbruk och Östersjön.

För mer information, kontakta:
Markus Hoffman, 08-787 57 44
markus.hoffman@lrf.se