Gränslöst arbete för bra vatten

Ska vi kunna säkerställa god vattenkvalitet i våra vattendrag, sjöar och hav och ha rent dricksvatten i framtiden måste vi samarbeta över gränserna. LRF arbetar aktivt med att företräda våra medlemmars intressen i arbetet med den nya vattenförvaltningen, både regionalt, nationellt och internationellt.

EUs ramdirektiv för vatten antogs av Europaparlamentet år 2000 och ersätter flera äldre direktiv med vattenanknytning. Vattendirektivet grundar sig i synen på att vattnets väg är gränslös, eftersom vattnet ofta skär över lands-, län- och kommungränser.

God vattenstatus

Målet för Vattendirektivet är att alla vattenförekomster inom EU ska nå god status till år 2015 för att säkerställa god vattenkvalitet och tjänligt dricksvatten. Direktivet ska skydda allt vatten, både vattendrag, sjöar, kustvatten och grundvatten. Det betyder att vattnets kvalitet inte får försämras, utan ska skyddas och förbättras, alla föroreningar av prioriterade ämnen ska upphöra och vattenförvaltningen inom avrinningsområdena ska leda till en hållbar vattenkonsumtion.

Vattenmyndigheten har tagit fram Vattenkartan som är en karttjänst på Internet där man själv kan få fram geografisk information som berör sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten i Sverige. Man kan även gå in i databasen VISS (Vatten Informations System i Sverige) och få information kring klassning, åtgärder och övervakning i sitt eget vatten.

Den första cykeln i den nya vattenförvaltningen är nu genomförd och runt om i landet pågår arbete med att verkställa åtgärdsplanerna.

För mer information, kontakta:
Kontakta beredningssekretariatet i ditt län. Du kan också kontakta någon av LRF:s vattenansvariga, du når dem via LRF:s växel 0771 -573 573 eller via e-post

Skåne: Göran Kihlstrand goran.kihlstrand@lrf.se

Halland:  Ulf Johansson  ulf.johansson@lrf.se

Sydost/Gotland

Sörmland, Örebro/Östergötland: Rune Hallgren rune.hallgren@lrf.se

Mälardalen: Lisa Ehde lisa.ehde@lrf.se och Per Nyström per.nystrom@u.lrf.se

Västra Götaland/Värmland: Sigrid Carlander sigrid.carlander@lrf.se och Christer Jansson christer.jansson@lrf.se

Gävleborg/Dalarna: Pirjo Gustafsson  pirjo.gustafsson@lrf.se

Jönköping: Anders Rasberg anders.rasberg@lrf.se

Jämtland:  Björn Jonsson norrbro@telia.com

Västernorrland: Susanne Öberg susanne.oberg@lrf.se

Västerbotten: Mats Granath mats.granath@lrf.se

Norrbotten:  mabjorn@hotmail.com