Vattenskyddsområden för rent dricksvatten

Tillgången till rent dricksvatten är avgörande för människans hälsa och välbefinnande. LRF anser att det är viktigt att vi skyddar vårt dricksvatten men de begränsningar i brukandet av marken som kan drabba markägarna inom ett vattenskyddsområde måste vara rimliga.

Därför är det av stor vikt att avgränsningar och skyddsföreskrifter för ett vattenskyddsområde är motiverade och att bonden får ekonomisk kompensation om han eller hon inte längre kan bruka marken.

Kommunerna har en skyldighet att upprätthålla en hög vattenkvalitet på vårt dricksvatten och i miljöbalken finns särskilda regler om inrättandet av vattenskyddsområden med olika skyddsföreskrifter. Områdets avgränsningar och skyddsföreskrifter varierar mycket och när mark klassas som vattenskyddsområde får det oftast en stor betydelse för markägaren och dennes produktion.

LRFs fokus är att göra det möjligt att fortsätta driften med minsta möjliga negativa effekt på företagets ekonomi. Erfarenheten har visat att det är viktigt att tidigt ha en dialog med kommunen och att tydligt säga ifrån när man anser att avgränsningar eller föreskrifter är oskäliga.

Tillståndsprocessen i vattenskyddsområden

Inrättandet av vattenskyddsområden påverkar jordbrukare och yrkesmässiga trädgårdsproducenters företagande på olika sätt. Det krävs tillstånd för att få använda kemiska växtskyddsmedel i odlingen inom ett vattenskyddsområde. Det är i första hand på kommunal nivå tillståndsprocessen sker. Det har länge funnits behov av att närmare studera vilka, men också hur, befintliga beslutsunderlagen används inför beslut om tillstånd.

För mer information, kontakta:
Ulf Wickström, 0155-773 17