Klimatet ett växtskydd i sig

Det svenska lantbruket har en jämförelsevis låg användning av växtskyddsmedel. Försiktighet bland lantbrukarna, stora gräsarealer och vårt nordiska klimat medför en låg användning av växtskyddsmedel jämfört med övriga Europa.

LRF arbetar för att miljö- och hälsoriskerna vid användning av växtskyddsmedel inom lantbruket ska minimeras. Det innebär i de flesta fall mindre mängder och ett minskat beroende av växtskyddsmedel. Vi ska bli bättre på att säkert hantera och säkert sprida dessa medel. Vi ska dessutom välja de växtskyddsmedel som ger minsta miljö- och hälsorisk. Användningen av växtskyddsmedel ska vara behovsanpassad och restriktiv.  

Naturliga metoder ska ersätta växtskyddsmedel

På lång sikt måste lantbruket bedrivas utan medel som riskerar att negativt påverka åkermarkens produktionsförmåga och omgivande ekosystem, inklusive vattendrag, sjöar och hav. Växtföljder och brukningsmetoder som motverkar uppkomsten av parasit- och ogräsproblem ska tillämpas. Naturligt motståndskraftiga växtsorter ska väljas.

Genom forskning och utveckling ska växtmaterial, odlingssystem och brukningstekniker som avsevärt minskar behovet av bekämpning utvecklas. Markens biologiska funktion ska inte försämras vare sig på kort eller lång sikt och påverkan på omgivande biotoper ska minimeras.

Ladda ner och läs LRFs växtskyddspolicy i bifogad pdf-dokument.

Läs mer på Säkert växtskydds webbplats.

För mer information kontakta:
Sunita Hallgren, 08-787 51 56
sunita.hallgren@lrf.se