Frågor och svar om växtskyddsmedel inom lantbruket

Vad är ett bekämpningsmedel?

Enligt Miljöbalken är det ”en produkt som syftar till att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer, däribland virus, förorsakar skada eller olägenhet för människors bästa eller skada på egendom.”

Vad är ett växtskyddsmedel?

Ett växtskyddsmedel är ett bekämpningsmedel som används inom lantbruket för att skydda grödor mot skadeangrepp från svamp, insekter och ogräs.

Finns det olika växtskyddsmedel?

Ja. Det finns kemiska och biologiska växtskyddsmedel, och också mekaniska och termiska växtskyddsmetoder. Kemiska medel är syntetiska ämnen som skyddar grödan från angrepp av olika skadegörare eller ogräs. Biologiska medel bygger på användandet av naturliga organismer, till exempel bakterier eller insekter, som angriper skadegörare. En mekanisk växtskyddsmetod kan till exempel vara att radhacka på åkern för att ta bort ogräs. Exempel på termiskt växtskydd är behandling av utsäde med fuktig, varm luft som tar bort svampinfektioner på spannmålskärnor.

Varför används växtskyddsmedel?

Växtskyddsmedel används för att skydda grödan mot ogräs, insekter och skadesvampar.

Är användningen av växtskyddsmedel nödvändig?

Ja. När skadegörare och ogräs angriper grödor innebär detta ett hot mot livsmedelsförsörjningen. Den skada de orsakar kan bli mycket omfattande. I extrema fall kan skörden gå helt förlorad.

De kemiska växtskyddsmedlen har allt sedan introduktionen på 1940- och 1950-talen bidragit till en kraftig ökning av världens livsmedelsproduktion med större skördar och ökad odlingssäkerhet. Kemiskt växtskydd är fortfarande viktigt. Samtidigt utvecklas kontinuerligt alternativa metoder, till exempel användning av utsäde som är tåligt mot svamp- och insektsangrepp.

Kontrolleras användningen av växtskyddsmedel?

Ja. För att ett växtskyddsmedel ska få säljas och användas i Sverige måste det vara godkänt av Kemikalieinspektionen (KemI). Varje år följer KemI också upp hur mycket växtskyddsmedel som har sålts i Sverige.

Får vem som helst använda växtskyddsmedel?

Alla godkända växtskyddsmedel delas in i klasserna 1, 2 eller 3. Medlen i klasserna 1 och 2 får endast användas yrkesmässigt och för detta krävs utbildning. Man måste också vara minst 18 år. Medel i klass 3 får användas av var och en för privat bruk.

Vilka växtskyddsmedel får användas?

Kemikalieinspektionen godkänner vilka växtskyddsmedel som får användas i Sverige och för att få använda dem krävs giltig behörighet. 

Hur hanteras eventuella hälso- och miljörisker med växtskyddsmedel?

För att undvika hälsorisker ska den som använder växtskyddsmedel i jordbruket också använda skyddsutrustning. För att skydda miljön ska växtskyddsmedel endast användas vid lämpliga väderförhållanden och med ett specificerat skyddsavstånd till omgivningen. I utbildningen för att få använda växtskyddsmedel ingår också att lära sig hur riskerna ska hanteras.

Finns det risker för rester av växtskyddsmedel i livsmedel? 

Människor och djur kan utsättas för hälsorisker om rester av växtskyddsmedel återfinns i livsmedel och dricksvatten. Gränsvärden för rester av växtskyddsmedel i livsmedel är gemensamma inom EU. Före ett växtskyddsmedel blir godkänt för användning genomförs kontrollerade fältförsök (resthaltsstudier) enligt bestämda metoder. Detta för att säkra att användningen tar hänsyn till allmänhetens och yrkesutövares hälsa samt miljön. I Sverige är det Livsmedelsverket som ansvarar för att kontrollera resthalter av växtskyddsmedel i livsmedel. Årliga prover tas på både svenska och importerade matvaror. I svenska vegetabilier har rester som överskrider gränsvärdet återfunnits i mindre än 1 % av proverna de senaste tio åren. Nivåer över gränsvärdet förekommer oftare i importerade livsmedel.       

Hur mycket bekämpningssmedel används i Sverige?

2008 såldes totalt 10 300 ton kemiska växtskyddsmedel. Övervägande delen, 77 procent användes av industrin, framför allt för tryck- och vakuumimpregnering av virke. 19 procent, det vill säga cirka 1 900 ton, användes inom jordbruket. Privata hushåll använde 4 procent av den totala mängden, ungefär 420 ton.

Hur mycket växtskyddsmedel används i andra länder?

De senaste officiella siffrorna från EU kommer från 2003. Då användes totalt 219 800 ton växtskyddsmedel i jordbruket i EUs 25 medlemsländer. Spanien, Italien, Frankrike, Tyskland och Storbritannien stod för 75 procent av användningen. Det svenska jordbrukets andel var 0,9 procent. I Sverige användes 0,7 kg/ha och år medan EU-medelvärdet var 2,1 kg/ha och år.

Vad innebär integrerat växtskydd?

Integrerat växtskydd innebär att använda så lite kemiskt växtskydd som möjligt och istället använda förebyggande metoder som till exempel god växtföljd, växelbruk, lämplig odlingsteknik, väl avvägda metoder för gödsling, kalkning, bevattning, dränering och resistent utsäde.

Från 2014 ska alla EUs lantbrukare använda sig av integrerat växtskydd.