Projekt Minor Use – Minor Use-IPM

Minor Use och Minor Use-IPM är projekt som drivs av LRF för att bredda tillgången på växtskyddsmedel för grödor som odlas i mindre omfattning.

Projektmålet är att få tillgång till fler växtskyddsmedel för grödor som odlas i mindre omfattning och för mindre användningsområden (minor use). Grönsaker, frukt, bär och prydnadsväxter är exempel på grödor som odlas på liten areal i Sverige.

Odlarna har de senaste åren fått allt svårare att skydda sina grödor då tillgången till effektiva växtskyddsmetoder och kemiska växtskyddsmedel har reducerats till ett minimum.

LRF verkar också genom Stiftelsen Lantbruksforsning för att utveckla alternativa bekämpningsmetoder. Under tre år har en särskild satsning om 30 miljoner kronor gjorts i syfte att utveckla nya metoder och växtskyddsstrategier.

Varför växtskyddsmedel?
Växtskyddsmedel används eftersom skadegörare och ogräs angriper odlade grödor, vilket kan utgöra ett hot mot livsmedelsförsörjningen. Skadan de orsakar kan bli mycket omfattande. Vid all odling är växtskyddsåtgärder av olika slag därför nödvändiga.

Medlen bidrar till en ökad produktivitet med goda och jämna skördar samt konkurrenskraftiga priser på livsmedel, foder och annan biomassa.

En god kvalitet för människors och djurs hälsa grundläggs genom sortval och odlingsteknik, men kan säkras med växtskyddsmedel och rätt lagring. Användningen av växtskyddsmedel håller också ner mängden ogräsfrö i marken och ökar möjligheten att odla fler olika grödor.

Ett heltäckande och effektivt växtskydd är ett gemensamt ansvar och en viktig samhällsfråga.

Samhällets och kundernas krav om hållbar produktion, säkra livsmedel av hög kvalitet samt ökat intresse för hög inhemsk andel av produktionen ska tillgodoses. Samtidigt är det också viktigt att den praktiska situationen på företaget fungerar och odlingen går att bedriva på ett konkurrenskraftigt sätt.

Utan tillgång effektiva växtskyddsmedel eller andra växtskyddsmetoder kommer de svenska odlarna inte ha möjlighet att kontrollera till exempel ogräs. Effekten blir att odlaren avstår från att odla dessa grödor. En annan konsekvens i väntan på alternativa medel är att svenskt lantbruk inte kommer att kunna konkurrera med odlingar av grödorna i övriga Europa.