Fortsatt GMO-fritt till svenska mjölkkor

Fodret till svenska mjölkkor ska även framöver vara fritt från GMO. Det beslutet fattade idag den svenska mjölkbranschens högsta beslutande råd Mjölkdelegationen. Vid mötet enades delegationen också om att kraftsamla för att ytterligare öka mängden närproducerat proteinfoder.

Den svenska mjölkbranschen har sedan många år en policy som säger att allt foder till svenska mjölkkor ska vara fritt från GMO. Policyn har nu genomgått sin årliga översyn och mjölkdelegationen har fattat beslutet att GMO-policyn ligger kvar oförändrad.

- Svensk mjölkproduktion har haft en pressad lönsamhet under längre tid. Det är därför naturligt att man diskuterat allt som är förknippat med kostnader. Vi arbetar dock kontinuerligt med frågan utifrån ett kostnads- och konkurrensperspektiv, i dialog med övriga branscher inom svensk livsmedelsproduktion, säger Gunnar Pleijert, ordförande Mjölkdelegationen.

Idag är 90 procent av allt foder till svenska mjölkkor svenskt. Allt foder, oavsett ursprung är fritt från GMO. Den svenska mjölkbranschen kraftsamlar nu för att ytterligare öka andelen svenskproducerat proteinfoder.

- Varje svensk mjölkbonde skapar i snitt ytterligare fem jobb utöver sitt eget, och den svenska mjölkproduktionen ger miljövinster som kommer hela samhället till del. Att öka andelen närproducerat proteinfoder är en nyckel för att utveckla svensk mjölkproduktion. Den svenska mjölken som produceras med ett GMO-fritt och närproducerat foder har ett stort förtroende bland våra konsumenter, säger Gunnar Pleijert.

Vid Mjölkdelegationens möte togs också beslutet att all soja som köps in ska vara certifierad av Pro Terra eller RTRS. Detta för att få bättre kontroll över odlingsförhållandena. Beslutet ska gälla från 2015, men redan idag är cirka 70 procent av importen certifierad.

För ytterligare information:
Gunnar Pleijert, ordförande Mjölkdelegationen, 070-651 33 49