LRF välkomnar förslag till bättre upphandlingar

Regeringens utredning om offentlig upphandling innehåller många förslag på regelförenklingar för bättre upphandlingar.  Flera av förslagen är positiva för LRFs medlemmar.

Utredningen föreslår att direktupphandlingsgränsen höjs till 600 000 kronor, vilket kommer underlätta för mindre företag att delta i offentlig upphandling.

– Det här är ett mycket positivt förslag som kommer underlätta för våra medlemmar att delta i framtida upphandlingar, säger Axel Hansson, LRFs marknadsutvecklare offentlig upphandling.

– Det är också bra att utredningen föreslår en ny struktur för överklaganden där upphandlingsmålen kommer koncentreras till tre förvaltningsrätter och en kammarrätt. Detta för att minska antalet överprövningar. Att man dessutom vill inrätta en medlingsfunktion inom områden där det är ständiga överprövningar, till exempel inom livsmedelsupphandlingar, är mycket välkommet, säger Axel Hansson.

– Utredaren efterfrågar också bättre statistik vilket kommer ge bättre kunskap om vad vi upphandlar i de offentliga köken. Något som är mycket svårt att ta reda på i dagsläget men som LRF efterfrågar, säger Axel Hansson.

För att höja kompetensen inom upphandlingsområdet vill utredningen stimulera till en bättre tvärvetenskaplig högskoleutbildning inom offentlig upphandling och satsa på forskningsanslag till tre professurer.

– Det är positivt att upphandlingschefen får en större roll och högre kompetens. Däremot ställer sig LRF tveksamt till en ny central myndighet för offentlig upphandling eftersom det då riskerar att bli oklart vilken roll Miljöstyrningsrådet får, säger Axel Hansson, LRFs marknadsutvecklare offentlig upphandling.

För mer information och intervjuer, kontakta LRFs presstjänst: 08-787 57 77