Stadgar för Lantbrukarnas Riksförbund

Här finns stadgar för riksförbund, regioner, kommungrupper och lokalavdelningar inom Lantbrukarnas Riksförbund.

Stadgar för riksförbundet
Nationellt finns stadgar med anvisningar och kommentarer för Lantbrukarnas Riksförbund förening, u p a och Lantbrukarnas Riksförbund, ideell förening.
Stadgarna är likalydande för föreningarna om inte annat anges. Anvisning från riksförbundsstämman till riksförbundsstyrelsen antas genom enkelt majoritetsbeslut av stämman och gäller till dess stämman beslutar annat. Kommentar är förklarande.

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är samlingsnamn för LRF förening u p a och LRF ideell förening. Till u p a-föreningen är knutet ett servicebolag, Lantbrukarnas Ekonomi-Aktiebolag.

Stadgar för LRFs regioner
Varje region/länsförbund har sina egna stadgar. Beslut om ändring av stadgarna fattas av ordinarie regionstämma/länsförbundsstämma. För att vara giltigt ska beslutet godkännas av riksförbundsstyrelsen.

Nedan finns stadgar för var och en av LRFs 17 regioner/länsförbund att ladda ner som pdf.

Stadgar för LRFs kommungrupper i Västra Götaland
LRFs kommungrupper är stadgebundna i Västra Götaland där kommungrupperna utser fullmäktige till regionstämman. Kommungrupperna i övriga Sverige är inte stadgebundna.

Beslut om ändring av stadgarna för LRFs kommungrupper i Västra Götaland fattas av riksförbundsstyrelsen.

Stadgar för LRFs lokalavdelningar 
Stadgarna för LRFs lokalavdelningar finns från och med 1 oktober 2014 i tre varianter; en variant för lokalavdelningar med räkenskapsår 1 januari - 31 december, en variant för lokalavdelningar med räkenskapsår 1 oktober - 30 september och därutöver en variant för lokalavdelningarna i Västra Götaland där lokalavdelningarna inte utser fullmäktige till regionstämman.

Beslut om ändring av stadgarna för LRFs lokalavdelningar fattas av riksförbundsstyrelsen.