Uppdrag

LRFs fem huvuduppdrag, som antogs vid riksförbundsstämman 2003 är:

  • LRF ska ge högsta prioritet åt de politiska förutsättningarna för den gröna näringen. Det gäller inte minst det lokala och regionala arbetet. Men självfallet också det nationella och internationella.

  • LRF ska satsa på opinionsbildning för den gröna näringen och har ett ansvar för att "LRF-familjens" insatser är väl samordnade. I det uppdraget ligger också att pröva frågan om LRFs profil och framtoning.

  • LRF ska arbeta för att ungdomar ska göra sina studie- och yrkesval i den gröna näringen och därför satsa på aktiviteter som höjer attraktionskraften. Aktiviteter som har barn och ungdomar som sin viktigaste målgrupp.

  • LRF ska ge medlemmarna stöd i utvecklingen av sina företag genom professionell medlemsservice och företagsutveckling samt genom en aktiv affärsverksamhet med beaktande av medlemsnytta.

  • LRF ska prioritera lokalt arbete där spännande och kreativa mötesplatser kan erbjudas och kunskap och kompetens förmedlas till en bred krets förtroendevalda inom LRF-familjen. Verksamheten ska utvecklas med beaktande av behoven hos olika målgrupper, såväl lokalt, regionalt och centralt.