Skogen stor resurs

Det finns goda möjligheter att öka tillväxten i Sveriges skogar med kanske 50 procent på lite sikt. En sådan utveckling skulle göra det lättare för oss att ställa om till ett grönare och mer hållbart samhälle. Men då ska det också vara lönsamt för skogsägarna.

Det finns all anledning att tro att skogen har en ljus framtid, när allt fler människor på vår planet ska försörjas med mat, bostäder och energi. Då är skapandet och vården av en förnybar resurs som skogen av oskattbart värde. Om skogen ökar i tillväxt och skogens produkter samtidigt ökar i värde blir investeringarna också lönsamma. Att dessutom se något växa som man själv har skapat är en viktig drivkraft och en lika stor tillfredsställelse som det kalkylerade nettot på en framtida avverkning.

När vi nu kraftsamlar i LRF och skogsägarrörelsen för en ökad skogsproduktion ska vi naturligtvis inte tappa bort skogens andra värden. Kulturhistoria och attraktiva fritidsmiljöer. Jakt och fiske. Och framför allt hänsyn och skydd av värdefulla skogsmiljöer. Det gäller att spara evighetsträd, lämna död ved och andra känsliga ytor. Att skapa högstubbar och lämna träd och buskar kring sjöar och längs vattendrag. Vi vill att skogsägarna ska kunna sköta sin skog i den trygga övertygelsen att det går att öka produktionen i skogen och samtidigt behålla naturens värden.

Vi utgår från enskilda skogsägare i samverkan. De måste själva få bestämma över sina fastigheter. Det är grundbulten i vårt näringspolitiska arbete. En stark äganderätt är det effektivaste sättet att förvalta resurser för framtiden och få ett hållbart skogsbruk.

För mer information, kontakta: 
Marianne Eriksson, 08-7875906
marianne.eriksson@lrf.se