Miljömålsberedningen

Åren 2012/13 kommer att gå till historien kommer att gå till historien som en ovanligt händelserik skogspolitisk period. LRF och skogsägarföreningarna arbetar aktivt på flera sätt med detta.

Den svenska skogsbruksmodellen är satt under lupp i miljömålsberedningen som ska lämna förslag till regeringen på hur miljömålen kan nås. Beredningen ska utveckla strategier med etappmål, styrmedel och åtgärder. Den för skogsbruket viktigaste delen är strategin för långsiktigt hållbar markanvändning. En viktig fråga blir hur Nagoya-överenskommelsen, som bl.a. säger att 17 % av naturen ska skyddas, ska tolkas.

Förutom de beslutande politikerna finns i beredningen sakkunniga rådgivare från myndigheter, ideell naturvård och näringsliv, bl a LRFs Helena Jonsson. Till sin hjälp har man två expertgrupper där bl a LRF finns representerade. Den ena gruppen hanterar miljöhänsynen i skogsbruket, t ex hur lagstadgad miljöhänsyn kan utvecklas, om nuvarande styrning av skogsbruket behöver förändras och om nuvarande skogsvårdslag försvårar andra former av skogsbruk än trakthyggesbruk. Den andra expertgruppen hanterar skydd och skötsel av landmiljöer.

Expertgrupperna lämnar sina slutrapporter till miljömålsberedningen 17 december 2012. Under vintern jobbar sedan miljömålsberedningen med att bearbeta och sammanväga dessa till slutredovisningen 15 juni 2013.

LRF Skogsägarna lämnade i juni 2012 in till miljömålsberedningen ett antal konkreta förslag till åtgärder för att uppnå miljömålen i  sammanställningen  ” Familjeskogsbrukets gemensamma strategi och handlingsplan för en långsiktigt hållbar markanvändning”  här kan du läsa mera i bif. pdf

I november 2012 lämnade LRF Skogsägarna in synpunkter på utkastet till slutrapport från expertgruppen om miljöhänsyn i skogsbruket och föreslog också några alternativa handlingsvägar. Läs dokumentet med våra synpunkter och alternativa handlingsvägar här.   här kan du läsa mer i bif. pdf 

Miljömålsberedningen avlämnade i juni sitt delbetänkande angående hållbar markanvändning. Detta skickades sedan ut på remiss med sista svarsdatum 30 september 2013. LRFs remissvar kan du läsa på den här länken.