Miljöpolicy om körskador på skogsmark

LRF och 13 andra företag och organisationer inom skogsbruket står samlade bakom en policy för att begränsa allvarliga körskador i skogen. Initiativet ingår i en långsiktig satsning på ett hållbart skogsbruk.

Markskador till följd av maskinell avverkning är ett stort problem i delar av skogsmarken. Genom ökad kunskap om sjöars och vattendrags ekologi och hur skogsbruksåtgärder påverkar dessa miljöer ges bättre möjligheter att begränsa skador och negativ miljöpåverkan.

Den branschgemensamma policyn redovisar en rad exempel på sådant som ska undvikas:

  • körning i och i direkt anslutning till vatten
  • körskador som leder till ökad slamtransport
  • dämning som leder till försumpning och översvämning
  • körning i torvmarker nära vatten
  • körning i lämnad naturvårdshänsyn
  • körning som försämrar framkomlighet på frekvent använda stigar m.m.
  • körning som försämrar upplevelsevärden i viktiga rekreationsområden
  • körskador på kulturhistoriska lämningar.

Arbetet för att begränsa skador är långsiktigt, men redan idag har flera företag och organisationer startat utbildningssatsningar hos sin personal.

Företag och organisationer som står bakom policyn: Bergvik Skog, Holmen, Korsnäs, LRF Skogsägarna, Mellanskog, Norra Skogsägarna Norrskog, SCA, Skogsindustrierna, SMF Skogsentreprenörerna, Stora Enso, Sveaskog, Svenska Kyrkan, Södra.

Vid frågor, kontakta Johanna Fintling på LRF Skogsägarna, 076-130 90 60.

Läs om körskador och god praxis vid körning i skogsmark i den branschgemensamma miljöpolicyn som bygger på en arbetsrapport från Skogforsk.

Läs mer om hur LRF arbetar med skogsfrågor under snabbadressen lrf.se/skogen.