Så behandlar vi dina personuppgifter

Vi inom LRF ser det som en förtroendefråga att dina uppgifter behandlas korrekt och vill härmed informera dig om behandlingen av personuppgifter med anledning av ditt medlemskap i LRF.

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är som framgår av stadgarna, ett samlingsnamn för LRF förening u p a och LRF ideell förening. Administration av medlemskap i LRF och annan medlemsservice bedrivs via Lantbrukarnas Ekonomi-Aktiebolag, LEAB, som är ett till u p a-föreningen knutet servicebolag. LRF och LEAB (”vi”) är gemensamt personuppgiftsansvariga för behandlingen av de uppgifter som vi behandlar med anledning av medlemskapet i LRF.

Inhämtande av uppgifterVi inhämtar uppgifter i första hand direkt från dig i egenskap av medlem i LRF. Det gäller uppgifter som namn, personnummer, adress, e-post, telefonnummer, organisationsnummer samt uppgifter om din verksamhet med anknytning till LRF såsom brukad areal åker och skog, andel av inkomst från näringsverksamhet som bedrivs på gården och planerat generationsskifte. Dessa uppgifter kompletteras och uppdateras över tid via andra register såsom SPAR och Fastighetsdataregistret.

Vi behandlar personuppgifter rörande medlemmar för att administrera medlemskapet i LRF och för att kunna ge medlemmar tillgång till information och tjänster som erbjuds medlemmar i LRF. Uppgifter används vidare för framställande av statistik som används i LRFs verksamhet.

Utlämnande av uppgifterVi lämnar ut medlemsuppgifter inklusive person- och kontaktuppgifter samt uppgifter om näringsverksamheter, areal och planerade generationsskiften till dotterbolag inom LRF-koncernen, framförallt LRF Konsult AB, LRF Samköp och LRF Media, för att dessa ska kunna erbjuda sina tjänster till medlemmarna. Uppgifter, såsom uppgift om medlemskap i LRF och kontaktuppgifter, kan i begränsad omfattning även lämnas ut till samarbetspartners för att dessa ska kunna erbjuda tjänster till medlemmar i LRF enligt avtal, som till exempel erbjudande om försäkringsskydd.

Tacka nejDu kan som medlem i LRF anmäla till LRF Medlemsservice att du inte vill att dina uppgifter behandlas av LRF/LEAB för direktmarknadsföringsändamål, såsom för erbjudande av tjänster från samarbetspartners. Du kan också anmäla till LRF Medlemsservice om du inte vill ta emot marknadsföring per e-post. Du kan förstås begära att personuppgifter rättas, raderas eller blockeras genom att kontakta LRF Medlemsservice.

Du har enligt personuppgiftslagen rätt att en gång om året kostnadsfritt få information om behandlingen av dina personuppgifter. En sådan begäran ska vad avser LRF ske skriftligen och kan skickas till LRF Medlemsservice.

Har du frågor som rör behandlingen av dina personuppgifter kan du kontakta LRF Medlemsservice.

Kontaktuppgifter LRF Medlemsservice

Adress: LRF Medlemsservice, Köpmannagatan 2, 4 tr, 652 26 Karlstad
Telefon: 020-44 44 33 (se www.lrf.se för öppettider)
Fax: 054-15 19 28
E-post: medlemsservice@lrf.se

Vänligen notera att Bolagen inom LRF-koncernen utöver vad som anges i denna information självständigt kommer behandla personuppgifter i sin respektive verksamhet, t.ex. inom LRF Konsult enligt vad som från tid till anan anges i information från sådant bolag. Vidare kan LRF i olika sammanhang komma att inhämta samtycke eller lämna information om viss särskild behandling av personuppgifter om dig.