Vägar på landsbygden

Väg på Esplunda Lantbruk. Fotograf: Ester Sorri.

LRF vill ha fungerande vägar i hela landet. Det behövs för att driva företag på landsbygden. Och vägarna måste vara anpassade för stora maskiner. Därför måste jord- och skogsbrukare vara med redan när vägar planeras. 

Ett fungerande vägnät behövs för att barnen ska kunna komma till skolan varje dag, för att transportera livsmedel, skogsprodukter, foder och annat mellan stad och land. Det är ofta ute på gårdar och ute i skogen som många transporter börjar eller slutar.  

Trafikverket väljer att varje år att omvandla en rad statliga vägar till enskilda. Det enskilda vägnätet utgör den största delen av vägnätet och är centralt för att säkerställa samhällets försörjning av livsmedel, skogsråvara och biobränsle. LRF anser därför att mer offentliga resurser behöver tillskjutas enskilda vägar för att fler ska kunna bo och driva företag på landsbygden.  

Mer om vägar på landsbygden 

LRFs medlemmar deltar ofta i vägföreningar och bidrar med tid, maskiner, redskap och pengar för att säkerställa att det enskilda vägnätet fungerar. Samtidigt finns det ett växande renoveringsbehov på de enskilda vägarna där bland annat upprustning av många broar är nödvändigt framöver.   

Även de kommunala och statliga vägarna ska ha god standard och vara anpassade efter det gröna näringslivets transporter. Om vi ska ha en ökad produktion av livsmedel och skogsprodukter i framtiden måste förutsättningarna för att transportera gods och varor fungera i praktiken. Till exempel måste dagens moderna lastbilar och maskiner kunna föras fram på vägnätets alla delar avseende bland annat vikt, längd och bredd. Bärigheten på vägnätet måste stärkas. Samtidigt har en underhållsskuld byggts upp på delar av vägnätet, vilket kräver ökade resurser till vägunderhåll under de kommande åren.  

Det finns också stora utmaningar när det kommer till snöröjningen av enskilda vägar i norra Sverige, där Trafikverket kräver att entreprenörerna ska prioritera det statliga vägnätet. Det innebär att de boende ofta får betala mer för snöröjningen, eftersom entreprenören tvingas att åka tillbaka till de enskilda vägarna istället för att ta dem i samband med plogning av de statliga vägarna.  

Det här gör LRF för att höja standarden på vägnätet 

Genom påverkansarbete och opinionsbildning arbetar LRF för att mer pengar läggs på vägunderhåll, att standarden och bärigheten på vägnätet höjs och att underhållsskulden på vägnätet tas igen.  

 LRF arbetar för att mer resurser avsätts till anslaget för årlig drift av enskilda vägar och till särskild drift som innebär större investeringar, som brorenoveringar.   

LRF har regelbundet gemensamma möten med Trafikverket och andra bransch- och intresseorganisationer i för att standarden på vägnätet på landsbygden förbättras.   

LRF arbetar med att belysa förutsättningarna för att driva jord- och skogsbruk längs vägnätet på landsbygden och LRF Entreprenad tog 2020 fram en broschyr som tar upp framkomlighetsproblemen för moderna maskiner: Bonde på väg.