Målstyrning

Dina mål hjälper dig att prioritera och fokusera på rätt saker. Det behöver inte vara komplicerat att komma igång med målstyrning. Använd dig av SMARTA mål.

I den digitala utbildningen som LRF tagit fram, finns ett särskilt kapitel om målstyrning:

Specifikt: Det ska vara tydligt vad som ska uppnås.

Mätbart: Målen skall vara mätbara till exempel  i kostnad, tid, kvalitet, upplevd nöjdhet etc.

Accepterat: De som ska uppfylla målen måste ”vara med på tåget” annars blir motivationen låg och risken att målet inte uppfylls ökar. Delaktighet i framtagande är ett nyckelord.

Realistiskt: Det ska vara faktiskt möjligt att uppnå målet.

Tidsbundet: Det ska finnas en tydlig deadline för målet.

Digital utbildning: Affärsmannaskapets grunder.