Aktiviteter

Matchning av biobaserade råvaror

Under denna aktivitet vill vi sammanföra primärproducenter av bioråvara med aktörer inom förädlingsled, basindustri och transportsektor. Syftet är att identifiera hinder som finns för att primärproducenter ska kunna leverera bioråvara på ett resurseffektivt sätt. Exempel på hinder kan vara logistik, lagring eller politiska och marknadsmässiga hinder mm. I nästa steg ska projektgruppen försöka finna lösningar för att överkomma dessa hinder, för att på så vis skapa en bättre matchning mellan primärproducent och kunder inom basindustri och transport.

Förnybar energi och innovationer

Under denna aktivitet vill vi också sammanföra olika grupperingar, primärproducenter och teknikutvecklingsföretag. Det finns ett stort behov av ”testbäddar” i samhället. Många forsknings- och utvecklingsprogram får in ansökningar om ny teknik som skall prövas. Vinnova, BioInnovation, Formas, Energiforsk, SLF m fl. Det kan handla om ny teknik på maskiner som ger en energibesparing, utveckling av råvaror inom bioekonomi som kan leda till förnybara material och bränslen och optimera användningen av biprodukter, avfall, restprodukter och andra förnybara biologiska resurser som inte är avsedda för livsmedel.

På seminarier görs problemanalyser och deltagarna kan göra inspel på lösningar. Olika case som kommer fram skall testas i teorin. Möte mellan råvaruleverantör/lantbruksföretagare och industri/teknikföretag kan leda till idéer som går vidare till en EIP-ansökan som torde passa dessa intressenter perfekt.

Projektets mål

Skapat en mötesplats och plattform för utvecklingsarbete inom bioråvara, energieffektivisering och förnybar energi som bidrar till en bättre matchning mellan primärproducent av bioråvara, ny teknik och kund. Listat hinder och utvecklingsmöjligheter för bioråvaror. Breddat och utvecklat nätverket Framtidsföretag inom utvecklingen av en biobaserad ekonomi.

Arrangerat planerade seminarier, workshops och träffar.

Målen på lång sikt

Projektet kommer på sikt att bidra till minskade klimatutsläpp genom att användning av fossila råvaror minskar, samtidigt som de förnybara råvarorna ökar genom att bättre ta tillvara på biobaserade resurser som idag redan finns i omlopp i ekonomin. Samt det kommer att bidra till att hitta inhemsk råvara, därmed minska importerade varor och öka självförsörjningen.

Samt bidraga till målen i Sverige och EU om omställning till ett fossilfritt samhälle och ökad energieffektivisering. Främja en hållbar utveckling för svenskt jordbruk inom miljö- och klimatsmart verksamhet, avfall och restprodukter.

Utförda träffar:

5 maj 2018, Vreta Kluster: Biodrivmedel i jord- och skogsbruket – möjligheter och hinder.

28 aug 2018 Europahuset: Hållbara transporter: Kan Sverige bli en producent av biodrivmedel att räkna med i EU?

27 mars 2019, Nässjö: Klimat, biodrivmedel och innovationer i de gröna näringarna

28 mars 2019, Vara: Biodrivmedel i jord- och skogsbruket - vägen till fossilfria lösningar
Läs programmet för träffen här

5 april 2019, Europahuset: När blir transporterna i EU hållbara?

28 augusti 2019, LRF, Stockholm: Mer biobaserade råvaror från skogs- och jordbruk på marknaden

8 oktober 2019, Höör, Skåne: Biodrivmedel i jord- trädgård och skogsbruk– möjligheter och hinder

5 mars, 2020: LRFs huvudkontor Stockholm: Pitch & Match goes Bio -Gröna innovationer för en hållbar marknad

Hösten 2020, Fokusområde solceller och energisystem. Rapport Batterisamverkan.

15 april 2021, Digitalt event, Pitch and match goes bio – Gröna innovationer för en hållbar marknad.

'Reportage om vinnaren Ekolution

Övrig info:

Finansiär: Jordbruksverket och EU
Projektbudget: Ca 1.5 MSEK
Projektperiod: Vår 2018 till vår 2020
Projektledare: Niklas Bergman
Expert: Kristian Petersson
Projektekonom: Malin Håkansson

Kontakt: niklas.bergman@lrf.se, tel. 08-787 53 07