Digitaliseringen – vår tids industriella revolution

Det uppkopplade lantbruket och den ökande användningen av sensorer möjliggör en ny våg av industrialisering där nyckeln till framgång är insamling, tillgång till och analys av data. Lantbruksföretagaren kan nu skapa en digitaliserad bild av fysiska och biologiska processer, och därmed optimera och utveckla sin verksamhet. Inom mjölkproduktionen kan det exempelvis röra sig om att förebygga och upptäcka tidiga juverinflammationer. Det bidrar till sänkt antibiotikabehandling och minskat produktionsbortfall. Inom växtodlingen kan utsädes- och växtnäringsgivor samt växtskyddsbehandlingar skräddarsys för varje del av fältet. Det betyder att insatsvarorna kan utnyttjas mer effektiv och att varje kvadratmeter kan producera mer.

LÄS MER: Så här ser jordbruket ut 2040 enligt brittisk studie

Det datadrivna lantbruket banar väg för en ny affärslogik, tjänstefiering, där fokus läggs på det produkten används till snarare än på själva produkten. Tjänstefieringen innebär också ett närmare samarbete mellan aktörer med olika verksamheter för att utveckla produkter och tjänster. Kundrelationerna fördjupas också så att kund och producent arbetar nära varandra för att kundanpassa produkter och tjänster.

Crowdsourcing – utvecklar bygden

Crowdsourcing är ett paraplybegrepp som handlar om att samla idéer, kompetenser, och erfarenhet för ett gemensamt syfte. Det gäller främst när en grupp människor på olika sätt samarbetar och via internet delar sin kunskap och idéer vilket är mer verkningsfullt än traditionella samverkansmetoder.

Crowdsourcing öppnar för nya sätt att samarbeta, att hitta resurser och nyttja dessa. Resursbehoven spänner från finansiella resurser till kunskapsbaserade. Att gå tillsammans om finansiella resurser i form av folkfinansiering (även kallat crowdfunding) vilket är att samla in kapital för att genomföra något och är en subgenre inom crowdsourcing. Resurser i form av kunskap och kompetens kan sökas på speciella webb-plattformar, där människor runt om i världen kan bidra. Oberoende av plats så kan personen eller företagaren arbeta ihop med andra människor på icke-traditionella sätt, prova sin idé eller nå ut med sina erfarenheter. Det viktiga är att lyckas samla resurser skräddarsytt för just det aktuella syftet eller projektet.

Företag, kommuner och regioner kan på så sätt utvecklas genom att testa nya samverkansmetoder. Kanske vill man arbeta gemensamt med utbildning, entreprenörskap eller demokratifrågor. Nya investerare kan lockas till för dem nya regioner genom exempelvis samverkan mellan handel och turism. Ett exempel på crowdsourcing och crowdfunding är orten Röstånga i Svalövs kommun. Där startades det lokala utvecklingsbolaget Röstånga Utvecklings AB (RUAB) som i dag har över 400 aktieägare. Bolaget startades för att bygden skulle kunna utvecklas, och har haft flera projekt på gång såsom skapandet av en konsthall, där kommunen samtidigt investerat i området runt konsthallen. Konsthallen och det upprustade området har skapat attraktionskraft till bygden, vilket har varit nödvändigt för att driva ortens utveckling.