Jordbruket ger oss inte bara mat, utan även vackra landskap, bördiga jordar, bra livsmiljöer för vilda djur och växter, även kallat ekosystemtjänster.

Lantbrukaren får betalt för maten, men inte för dessa tjänster. 

I ett projekt, finansierat av Stiftelsen Lantbruksforskning via insamlade medel från Sveriges bönder, har begreppet ekosystemtjänster synliggjorts och definierats för att bredda bilden av de mervärden som lantbruksföretag producerar utöver värdet av de faktiska produkterna.

LÄS MER: Mullhalten ökar på Sveriges åkrar

Begreppet ekosystemtjänst är ett relativt okänt begrepp men är de positiva bieffekterna av det svenska jordbruket.

Viktigt med betande djur

Ofta nämns de betade öppna landskapen som ger en förutsättning för ett rikt växt- och djurliv och en plats till rekreation som exempel. Inom begreppet ekosystemtjänster infaller allt ifrån jordmånsbildning, kretslopp av växtnäring och pollinering till kulturella aspekter där flera är svåra att mäta.

LÄS MER: Ny forskning friskriver kossor som klimatbovar

Projektet tog fram metoder och indikatorer för att kvantifiera och mäta flera ekosystemtjänster som markbördighet, antal fleråriga grödor och betande djur och hur indelningen av arealen gynnar pollinering och ett variationsrikt landskap.

Lyft ekosystemtjänster i din marknadsföring

Rapportens författare menar att genom att ha kunskap om ekosystemtjänster kan lantbrukare även framhäva och förhandla om ersättning för de mervärden de skapar utöver maten eller utformning av miljöersättningsprogram. Enskilda företagare skulle kunna använda begreppet i marknadsföringssyfte för att höja mervärdet av produkter och tjänster från sitt företag till konsumenterna.

LÄS MER: Mjölk har lägst klimatpåverkan av alla drycker