LRF ser innovation som en vara, tjänst, teknik, arbetssätt, affärsmodell, eller en rutin som används på företagsnivå och som tillför något nytt på marknaden.

RISE

LRF samarbetade tidigare med JTI, Institutet för jordbruks- och miljöteknik. Sedan 2017 är JTI en del av det statliga forskningsinstitutet RISE. LRF fortsätter nu sitt samarbete med RISE och då främst med enheten Jordbruk och livsmedel. Den nya enheten står för en sammanhållen satsning på forskning och innovation inom jordbruk och livsmedel, från primär jordbruksproduktion över förädlingsindustri och dagligvaruhandel till konsumentledet. Enheten omfattar också JTIs tidigare områden - energifrågor för landsbygden, samt hållbara avfalls- och avloppslösningar.

Mycket av forskningen finns tillgänglig på RISEs projektbank.

Stiftelsen Lantbruksforskning

Stiftelsen Lantbruksforskning grundades av LRF 1986 för att ”genom ekonomiska bidrag stödja och främja sådan vetenskaplig forskning som kan stärka jord- och skogsbrukets utveckling.” Forskningen finansieras av lantbrukare genom avdrag på bland annat avräkningspriset på mjölk, kött, spannmål och med statliga medel genom Formas. Stiftelsen har fyra fokusområden:

  • Energi & biomassa
  • Företagande
  • Klimat & miljö
  • Livsmedel

Ansökningar bedöms av bransch- och beredningsgrupper som består av lantbrukare, forskare, rådgivare och representanter för näringen. I första hand bedöms relevans och nytta för näringen, oavsett var forskningen bedrivs.

2016 beviljades drygt 60 miljoner kronor, av dessa gick 10 miljoner kronor till basfinansiering av Hushållningssällskapens försöksverksamhet. Forskning som Stiftelsen Lantbruksforskning har finansierat finns tillgänglig för alla i deras projektbank.

Skogskunskap

LRF och skogsägarföreningarna vill att skogsägare ska ha tillgång till kompetensutveckling oavsett var i landet man bor. Därför startade LRF Skogsägarna tillsammans med Skogforsk och Skogsstyrelsen en webb som vuxit med åren och numera heter skogskunskap.se ( tidigare Kunskap Direkt). Här finns ett webbaserat kunskapssystem om hur man sköter och brukar sin skog. På hemsidan finns både kunskap, instruktioner samt beräknings- och beslutsstöd.