Under sommaren 2018 drabbades Sverige av svår torka och skogsbränder. Klimatförändringen påverkar redan idag landsbygdens företag och kommer sannolikt påverka näringarna än mer i framtiden. Hela samhället behöver bli klimatanpassat och ha högre beredskap för framtida kriser. LRFs medlemmar är verksamma i en bransch som är exponerad för många risker. Stormar, skogsbränder, översvämningar och torka, för att nämna några.

För att kunna hantera framtidens kriser är det viktigt att ansvariga myndigheter har etablerade kontakter och förståelse för de gröna näringarnas behov. Sommaren 2018 blev det tydligt att myndigheters beredskap för såväl torka som skogsbränder var otillräcklig. Släckningsarbetet vid skogsbränderna hade kunnat underlättas om myndigheter i högre utsträckning hade vetskap och en bättre dialog gällande de redskap och maskiner som lantbrukare har, exempelvis traktorer och gödseltunnor som kan fyllas med vatten för att stötta räddningstjänsten i deras arbete. Det är även viktigt att ansvariga myndigheter i sitt arbete tar hänsyn till behovet av släckvatten och bevattning i händelse av brand eller torka. Det är i samhällets intresse att de resurser som såväl civila som samhället har, kan användas så snabbt och effektivt som möjligt i händelse av kris. Ersättning för deltagande i räddningsinsatser är givetvis en självklarhet.

LRF vill att:

  • Myndigheter förbättrar sin krisberedskap i dialog med det gröna näringslivet

 

Så här arbetar LRF

För att kunna hantera kriser på ett bra sätt gäller det att ha ett brett kontaknät både inom näringen och i myndighetsvärlden. Regionerna har kontakt med länsstyrelsens olika enheter och riksförbundet har upparbetade kontakter med de centrala förvaltningsmyndigheterna som kan beröras.

I första hand är det Jordbruksverket och Livsmedelsverket som är ansvariga för händelser där LRFs medlemmar drabbas eller riskerar att drabbas.

Kontakt:
Håkan Johansson
076-772 50 60
hakan.johansson@lrf.se