I Sverige ser skogen som den främsta bränslekällan, men odling av biobränslen finns i liten skala. Vår användning av biobränslen har ökat stadigt i 40 år. I övriga EU är förhållandet det motsatta, vilket påverkar EU;s syn på användningen av bioresursen, styrmedel och regelverk. Även vissa avfall klassas som biobränsle, en användning som påverkat biobränslepriserna. I ett uppmärksammat uttalande har energiminister Ibrahim Baylan pekat på att biomassa delvis kan ersätta kärnkraft i Sveriges energisystem.

Biobränslen används flitigt inom industrin såsom pappersindustrin, sågverken samt övrig träindustri samt på värmemarknaden. Biobränsle är fortfarande vanligast vid uppvärmning av villor och småhus i form av ved, pellets eller briketter. Biobränsle används också som bränsle för fordon. Vanliga biobränslen är då etanol, biogas eller biodiesel. Kunder är åkerier, taxibolag och företag med höga klimatambitioner.

Bland åkerns energiråvaror räknas etanolspannmål, salix, hybridasp, poppel, rörflen, hampa, oljeväxter till biodiesel, råvaror som sockerbeta, helsäd och gödsel till biogas samt halm. Skogens energiråvaror är grenar och toppar (GROT), stubbar, torv och ved. 

Fasta biobränslen

De fasta biobränslena har idag på volymmarknaderna en svår konkurrens med importerad råvara. Flispriserna ser ut att ha stabiliserat sig efter en tids nedgång. Konkurrensen med olika typer av biprodukter påverkar priset och denna import är en starkt ökande trend. Svensk pellets har utsatts för samma utländska konkurrens. Kunderna för fasta biobränslen finns ofta i närområdet och kan vara både privata och  offentliga köpare av närproducerad värme.

Odlingen av hybridasp och poppel har fördubblats på 2 år. Med förutsättningar som gårdsstöd och investeringsstöd inklusive stängsling finns förutsättningar för en fortsatt ökning. 

Biodrivmedel

I juni 2014 ändrade marknaden fokus från geopolitiska risker till det faktiska överutbudet på den globala råoljemarknaden. Där bröts en längre tids prisstabilitet på en högre nivå. Priserna föll sedan dramatiskt för att återhämta sig något under våren 2015, följt av en ny nedgång till under 40 dollar i slutet av året. OPEC vill behålla sina marknadsandelar men efterfrågan minskar då Kinas tillväxt går ned. Produktionskostnaderna har fallit kraftigt. Investeringstakten visar på den snabbaste nedgången på 30 år. I nuläget är överskottet på olja extremt stort.

Det är ett svårt läge för investeringar i både första och andra generationens drivmedel. Avskrivningstiderna för nya anläggningar är långa men förutsättningarna är samtidigt kortsiktiga. Flera olika förnybara drivmedelsalternativ finns och de som hittills har etablerat sig bäst är de som kan låginblandas i konventionell bensin och diesel eller försörjer lokala flottor av fordon. ST1 lanserar  Etanolix, etanol gjord på kasserat bröd. Preem Evolution Bensin med 5% etanol och 5% tallolja säljs nu i sydsverige. Sedan tidigare har man motsvarande dieselprodukt med 40% tallolja. En mera storskalig etablering av andra generationens biodrivmedelsindustri kan ge mycket positiva effekter. Starkt ökad användning av grot, främst i områden med låg efterfrågan idag och även starkare massaindustri som förstärker efterfrågan på sågverksflis och massaved. Det borgar för bättre intäkter för skogsbruket.

EU-kommissionen har godkänt regeringens ansökan om fortsatt skattebefrielse på biogas som drivmedel till och med utgången av år 2020. En förändring är att skattebefrielsen inte längre kommer att beviljas för företag som är i ekonomiska svårigheter, enligt en särskild EU-definition, samt att man infört nya krav på uppgiftslämnande som villkor för skatteavdrag och återbetalning.

Se mer marknadsinfo under www.energimyndigheten.se rapporten för biobränsle.

Bioenergiportalen, skogsägarens energiaffärer.