En biobaserad ekonomi utgår ifrån alla biologiska produkter. Nästan alla industriella material gjorda av fossila resurser kan rent tekniskt ersättas av biobaserade motsvarig­heter. Den globala efterfrågan på biobaserade råvaror prognostiseras att stiga kraftigt under kommande årtionden. Det drivs både av den generella tillväxten och av befolkningsökningen, men också av att biobaserade råvaror efterhand ersätter fossila och andra icke-förnybara alternativ.

En utveckling av de biobaserade marknaderna ger hopp om en kraftigt ökad och utvecklad produktion för lantbruket även i Sverige. Potentialen är hög både i skogs- och jordbruket. Tillgången på biomassa kan ökas genom att den direkta produktionen per areal­enhet ökar, att större arealer brukas eller genom att mer av nuvarande produk­tion av biomassa kan vidareförädlas. Med förbättrade odlingsmetoder, nya hög­avkastande sorter, mindre trädesareal, ökade kunskaper och resurser för odling i tredje världen samt minskat livsmedelssvinn kan jordbruksgrödorna räcka för många olika användningsområden. Förutom de traditionella marknaderna foder och livsmedel så kan man lägga till energi, material och kemi som utvecklingsbara marknader inom bioekonomin.

Läs mer om bioekonomi hos Sveriges Tekniska Forskningsinstitut