Prisbildningen på elmarknaden handlar inte bara om utbud och efterfrågan. Konsumentens pris varierar mellan olika kundkategorier, mellan stad och landsbygd och mellan länderna i Norden, beroende på distributionskostnader, skillnader i beskattning, subventioner, statliga regleringar och elmarknadens struktur. Från 2011 består Sverige av fyra elområden.

Intresset för småskalig produktion av el har ökat markant. Småskalig vattenkraft har traditioner sen industrialismens vagga. Sedan kom möjligheten att etablera vindkraft och köpa vindandelar. Därefter har solcellernas kommersiella genombrott gjort att man kan tala om en trend för småelsproduktion. Förutsättningarna för elproduktion i de gröna näringarna är stor, med både oanvända markytor och söderliggande tak som potentialer. Kunder är oftast elbolag med kunder som vill ha ”premium solel”. LRF har deltagit i ett projekt med JTI (Institutet för jordbruks och miljöteknik) om affärsmodeller för solel i lantbruket, se rapport på JTI.se.