Efter en period av stark efterfrågan i pandemins kölvatten har flaskhalsar i produktionen och problem med transporterna lett till stigande priser under 2021 och initialt 2022. Sedan Rysslands invasion av Ukraina har priserna på insatsvaror exploderat. I det initiala skedet hamnade kostnadsstegringarna för insatsvaror hos primärproducenterna, som inte på kort sikt lyckades kompensera sig. Utbudet av energi och råvaror har kraftigt minskat eller helt uteblivit. Detta gäller bland annat naturgas, råolja, vete och solrosolja där Ukraina och Ryssland står för en stor del av exporten. Utbudschocken leder till snabbt stigande priser på såväl råvaror som energi vilket nu hotar att starta en global lågkonjunktur. 

I rapporten kan vi se hur stigande priser på jordbrukets insatsvaror fortplantas, via priser på jordbruksprodukter, till industrin och vidare till handeln och konsumenterna. Industri och handel har ytterligare tillkommande kostnader, bland annat energi och löner, som också påverkar deras kostnadsmassa och prisutveckling.  Sedan april börjar prisökningarna fortplantas genom kedjan och avräkningspriserna har successivt stigit. Vi ser nu hur prishöjningarna fortsätter att fortplantas inom industrin och handeln. 

I analysen använder vi oss av Jordbruksverkets och Statistiska Centralbyråns prisindex,  PM-Index, A-Index, PPI-J samt KPI-J för att påvisa detta skeende.

Den senaste analysen avser tiden fram till och med september 2022 och baseras på senast tillgängliga uppgifter.

Mellan augusti och september steg PM-index med 2 procent, vilket förklaras av i första hand av stigande priser på gödning (+14%) och energi (+4%). 

När det gäller mineralgödsel inför vintern är läget mycket ovisst. Framtiden för gödningspriserna är starkt beroende av energiprisernas utveckling, som bland annat påverkas av Rysslands agerande samt energipolitiska diskussioner inom EU.

A-Index steg något mer, med 2,5 procent, mellan augusti och september. I första hand steg priserna på spannmål och grönsaker. Både industrin och handeln har mellan augusti och september höjt sina priser med cirka 1 procent vilket är betydligt lägre takt än under första halvåret 2022. Prisökningstakten verkar således avstanna något i augusti och september i flera led. Detta kan ses som början på slutet av prisstegringarna.