Efter en period av stark efterfrågan i pandemins kölvatten har flaskhalsar i produktionen och problem med transporterna lett till stigande priser under 2021 och initialt 2022. Rysslands krig i Ukraina och den påföljande ekonomiska krigsföringen mellan Ryssland och väst har sedan februari 2022 lett till att utbudet av energi och råvaror kraftigt minskat eller helt uteblivit. Detta gäller bland annat naturgas, råolja, vete och solrosolja där Ukraina och Ryssland står för en stor del av exporten. Utbudschocken leder till snabbt stigande priser på såväl råvaror som energi vilket nu hotar att starta en global lågkonjunktur.  

I rapporten kan vi se hur stigande priser på jordbrukets insatsvaror fortplantas, via priser på jordbruksprodukter, till industrin och vidare till handeln och konsumenterna. Industri och handel har ytterligare tillkommande kostnader, bland annat energi och löner, som också påverkar deras kostnadsmassa och prisutveckling.  

Sedan Rysslands invasion av Ukraina har priserna på insatsvaror exploderat. I det initiala skedet hamnade kostnadsstegringarna för insatsvaror hos primärproducenterna, som inte på kort sikt lyckades kompensera sig. Sedan april börjar prisökningarna fortplantas genom kedjan och avräkningspriserna har successivt stigit. Vi ser nu hur prishöjningarna fortsätter att fortplantas inom industrin och handeln.  

I analysen använder vi oss av Jordbruksverkets och Statistiska Centralbyråns prisindex,  PM-Index, A-Index, PPI-J samt KPI-J för att påvisa detta skeende. Analysen avser tiden fram till och med juli 2022. 

Rapport: Bondens del av matinflationen