LRFs omvärldsanalys

Trenderna som påverkar ditt företag

Omvärldsanalysen 2019 presenteras i form av trender i en så kallad s-kurva. Varje trend beskrivs och sätts i sitt sammanhang med det gröna näringslivet, bland annat genom ett antal frågor till dig som företagare. Dina svar på frågorna bör ge en bedömning om trenden är relevant för din verksamhet eller inte samt riktning till hur du kan möta trenden. Komplettera med dina egna djuplodande kunskaper om utvecklingen inom din specifika bransch och du får ett effektivt verktyg för att framtidssäkra ditt företag.

LRFs omvärldsanalys 2019 #1 och #2

Gröna risker - från hot till möjlighet
Att driva ett företag innebär att exponera sig för osäkerhet. I den här rapporten förs resonemang kring risker och riskhantering i det gröna näringslivet och rekommendationer kring hur man som företagare kan förhålla sig till riskerna i omvärlden.

LRFs omvärldsanalys 2018 #2

Gröna affärsmöjligheter i textilbranschen
Efterfrågan på textil och mode fortsätter att växa pådrivet av en växande global befolkning och ökat välstånd. Vilka möjligheter har det svenska jord- och skogsbruket har att förse textilindustrin med hållbar råvara?

LRFs omvärldsanalys 2018 #1

Vägen till hållbara transporter
Transportbehovet i världen är större än någonsin och många talar om elektrifieringen som lösningen på hållbara transporter. Men vad är troligt i ett 2030-perspektiv och vilka konsekvenser kan det få för det gröna näringslivet i Sverige?

LRFs omvärldsanalys 2017 #2

Vad påverkar värdet av råvaror från svenska gårdar?
Världens befolkning ökar och samtidigt ökar även efterfrågan på livsmedel av högre kvalitet i takt med att allt fler människor får det bättre ekonomiskt. Hur utvecklar vi mervärdet och hittar nya marknader för att nå LRF:s interna mål för tillväxt?

LRFs omvärldsanalys 2017 #1

Hur kan jag stå till tjänst?
Tjänster växer stadigt som andel av svensk och global ekonomi, det är även en central del i det gröna näringslivet. Hur skapas värdet av en tjänst och vilka möjligheter och konsekvenser finns med tjänstefieringen?

LRFs omvärldsanalys 2016 #2

Digitalisering & delningsekonomin
Digitaliseringen och framväxten av social media och digital teknik är ett starkt bidragande skäl till att delningsekonomin utvecklats starkt de senaste åren. Hur kommer det gröna näringslivet påverkas av utvecklingen och hur nyttjar vi den på bästa sätt?

LRFs omvärldsanalys 2016 #1

Förändring är det enda konstanta
Vilka förändringar och faktorer i omvärlden kommer ha störst betydelse för tillväxt och lönsamhet i de gröna näringarna under kommande tio år?

LRFs omvärldsanalys 2015

Blir’e nån andra vers, eller?
Om hur fler vill ta kontroll över produktionen, om hur näringslivet driver hållbarhetsarbetet, hur nischade nördar får makt och om hur utveckling kräver ett helt nytt tänk.  

LRFs omvärldsanalys 2014

Run, Forrest, run!
LRF Skogsägarna skriver om hur det är en hårdare kamp om skogens resurser och träråvaran får allt fler användningsområden. Vad innebär det för det svenska skogsbruket?

LRFs omvärldsanalys Skog 2014

Två nyanser av grönt
Hur jordbruket gått från att vara av samhällsintresse, till särintresse och tillbaka till samhällsintresse. Om hur vi vill köpa mat till lägsta pris och samtidigt till vilket pris som helst.

LRFs omvärldsanalys 2013

Drivkrafter, trender och bubblare för strategiska beslut
Vi drömmer om landet och odlar i stan. Det finns en politisk hetta i råvarorna och vi vill nå bättre hållbarhet, men hur? Kommer minskad konsumtion ge status i framtiden?

LRFs omvärldsanalys 2012

Fler rapporter som ger dig värdefull information: