På senare tid har priserna på de jordbruksrelaterade råvarumarknaderna stigit. Vi ser resultatet av detta i Grönt Näringslivsindex där alla branscher är positiva till prisnivån på de varor de själva säljer men alltmer negativa till prisnivån på de insatsvaror de behöver. Dagens situation har lett till funderingar kring vad det är som händer:

Vad är det som orsakar dessa förändringar? Hur stabila är de nya prisnivåerna? Är vi rent av på väg in i en så kallad supercykel? Vilken betydelse kommer EUs hållbarhetstrategier Farm to Fork, Green Deal och Biodiveristetsstrategin ha på prisutvecklingen?

Rapporten är skriven under maj 2021 och är avsedd som ett diskussionsunderlag. Fokus är vad som ligger bakom den senaste tidens prisökningar samt vad internationella analysinstitut säger om framtida utveckling.

Supercykel? Nej!

Kortfattat menar rapporten att inget stärker tesen om en supercykel även om det naturligtvis är svårt att avgöra. Det finns ett historiskt mönster med långsiktigt fallande reala priser med fluktuerande nominella priser och med en större uppgång ungefär vart tionde år. Prisbildningen på jordbruksrelaterade råvaror är idag lägre jämfört med tidigare toppar, undantaget prisutvecklingen på vegetabiliska oljor. Handelspolitiska tilltag har mindre betydelse idag och den ekonomiska återhämtningen i världen driver kortsiktigt de stigande priserna.

Spekulation? Ja!

Däremot uppstår snabba och oförutsedda prisrörelser på grund av spekulanter på råvarumarknaden. Det finns gott om pengar i världen och att räntorna är rekordlåga leder till att investerare söker nya vägar till risk för att uppnå avkastning. Till detta tillkommer Kinas allt större betydelse som handelsaktör vilket bidrar till en nervositet som syns på marknaden. Det är sannolikt en bestående osäkerhetsfaktor.

Vad gör EU?

EU försöker balansera avvägningen mellan konkurrenskraft för unionens näringsliv och att visa vägen för resten av världen när det gäller ökad hållbarhet. Hållbarhetsstrategierna är en viktig framtida faktor vad gäller prisbildningen på jordbruksvaror i Europa om de implementeras. EU har dock själv inte publicerat en konsekvensanalys, det har däremot det amerikanske jordbruksdepartementet, USDA, gjort. Deras rapport pekar på dramatiska förändringar om EU ensamt i världen tar på sig de föreslagna restriktionerna. I det scenariot väntas priserna öka med 17 procent och exporten förväntas sjunka med 20 procent.