Kvartal 2 - 2022

Prognos: målet nås med god marginal

Den preliminära beräkningen för 2022 visar att det reala produktionsvärdet hamnar 46 procent över basåren 2010-2014. Målet på tre procent nås alltså med god marginal!

Priset på spannmål har nästan fördubblats sedan basåren och 2021. Vi ser därför en historiskt hög tillväxt i spannmålssektorn. Samtidigt ligger priserna på insatsvaror också på historiskt höga nivåer, vilket påverkar producenternas likviditet.

Totalt sett har lantbrukarna därför det fortsatt svårt, då de höga kostnaderna för insatsvaror tar ut de ökade avräkningspriserna.

Rapport:

Halvårsrapport 2022 (långversion), (kortversion), Infografik kvartal 2, 2022 

Kvartal 4 - 2021

Prognos: nära målet på 3 procent

LRF har som strategiskt mål att värdet av svensk livsmedelproduktion ska öka med 3 procent per år. Varje halvår görs en prognos för innevarande år och utfallet följs upp per produktionsgren samt totalt.

Den preliminära beräkningen för 2021 visar att det reala produktionsvärdet har ökat med tre procent och hamnat 22 procent över basåren 2010-2014. Det är nästan i nivå med treprocentsmålet. Årets tillväxt beror främst på högre priser.

Rapport:

Kvartalsrapport 2021:4 (kort version) (lång version) Infografik kvartal 4

Kvartal 3 - 2021

Prognos: Högre priser ger tillväxt trots minskad volym

LRF har som strategiskt mål att värdet av svensk livsmedelproduktion ska öka med 3 procent per år. Prognosen för 2021 är en real tillväxt med fem procent. Det reala produktionsvärdet beräknas bli 24 procent högre än för basåren. Det är strax över treprocentsmålet.

Årets tillväxt beror främst på högre priser. Volymen är totalt sett lägre än 2020. Mjölk och gris är de branscher som visar tillväxt i både volym och högre priser.

Spannmål, nötkött, kyckling och lamm beräknas också ha real tillväxt uteslutande baserat på ett högre pris men lägre volym.

Äggen beräknas tappa i värde till följd av produktionsbortfallet efter vårens utbrott av fågelinfluensa. Mervärdet för ekologiskt beräknas också minska eftersom de konventionella produkterna har ökat mer i pris än de ekologiska.

Rapport:

Kvartalsrapport 2021:3 (kort version) (lång version) Infografik kvartal 3

Kvartal 2 - 2021

Prognos: treprocentsmålet nås

LRF har som strategiskt mål att värdet av svensk livsmedelproduktion ska öka med 3 procent per år. Varje kvartal görs en prognos för innevarande år och utfallet följs upp per produktionsgren samt totalt.

Prognosen för 2021 är en real tillväxt med sex procent. Det reala produktionsvärdet beräknas i så fall bli 26 procent högre än för basåren. Det är strax över treprocentsmålet.

Årets tillväxt beror främst på högre priser för spannmål, oljeväxter, mjölk, kött och ägg. Den totala volymen beräknas däremot bli lägre än 2020. Minskningen beror främst på lägre hektarskörd för spannmål, minskad produktion av ägg till följd av fågelinfluensan och minskad volym nötkött på grund av utslaktningen 2018.

Rapport:

Kvartalsrapport 2021:2 (kort version) (lång version) Infografik kvartal 2

Kvartal 1 - 2021

Prognosticerad tillväxt nära målet

LRF har som strategiskt mål att produktionsvärdet av svensk livsmedelproduktion ska öka med 3 procent per år. Varje kvartal görs en prognos för innevarande år och utfallet följs upp per produktionsgren samt totalt och mot målen i livsmedelsstrategin.

Prognosen för 2021 är att produktionsvärdet ökar med tre procent. Den reala tillväxten blir då 21 procent sedan basåren. Det ligger nära målet som är 23 procent, 3 procent per år i 7 år med ränta på ränta effekt.

Den prognostiserade tillväxten beror under 2021 främst på förväntat högre priser för spannmål, mjölk och kött som står för mycket stor del av det totala produktionsvärdet. Den totala volymen beräknas bli något lägre 2021 än året innan. Volymtappet gäller främst matpotatis, ägg, nötkött och vallfoder.

Det senaste året är det spannmål, övriga vegetabilier och småskalig förädling som har vuxit mest jämfört med 2020.

Rapport: Kvartalsrapport 2021:1 (kort version) (lång version) Infografik kvartalsrapport

Kvartal 4 - 2020

Högre priser gav real tillväxt

Den preliminära beräkningen för 2020 visar att det reala produktionsvärdet har ökat med tre procent och hamnat 18 procent över basåren 2010-2014. Det är strax under de 19,4 procent som är målet för de fem år som gått sedan 2014. Värdeökningen 2020 beror främst på högre pris. Volymen var oförändrad totalt sett. Flertalet animalieprodukter ökade i volym men spannmål och oljeväxter minskade.

Under 2020 var det frukt, bär, gris, kyckling, småskalig förädling, lamm, nötkött och mjölk som hade högst real tillväxt. Ökningen låg i huvudsak på högre pris. Svagare prisutveckling för de eko­logiska produkterna medförde lägre mervärde för dessa. Ägg, matpotatis, köks­växter och oljeväxter tappade också realt produktionsvärde 2020. När det gäller utveckling sedan bas­åren är det dock ekologiskt och småskaligt som vuxit mest följt av kyckling, nöt, lamm och trädgård.

Rapport: Kvartalsrapport 2020:4 (kort version) (lång version)

Kvartal 3 - 2020

Högre priser ger tillväxt trots minskad volym

Prognosen för 2020 är att produktionsvärdet ökar med två procent och hamnar 17 procent över basåren 2010-2014. Det är strax under de 19,4 procent som är målet för de fem år som gått sedan 2014. Årets prognostiserade tillväxt beror främst på hög real tillväxt för griskött, kyckling, nötkött, frukt/bär, prydnadsväxter och mjölk. Ägg, oljeväxter, vallfoder, köksväxter och matpotatis beräknas däremot tappa produktionsvärde 2020. Mervärdet för de ekologiska produkterna beräknas också minska.

Årets värdeökning beror på högre pris. Volymen beräknas totalt sett minska med en procent. Priset har gått upp för kött, spannmål, frukt/bär, prydnads­växter och mjölk. Ägg, köksväxter och matpotatis har däremot lägre pris i år. Corona­pandemin och det ändrade köpbeteendet som följt av den är en stor del av förklaringen till änd­ringarna. Oljeväxter, lamm, spannmål, vallfoder och ägg har tappat volym.

Rapport: Kvartalsrapport 2020:3 (kort version) (lång version)

Kvartal 2 - 2020

Mycket nära målen

Den reala tillväxten blev 8 procent 2019 vilket innebär att det reala produktions­värdet låg 14 procent över basåren. Det är nästan i nivå med målet på 3 procents årlig tillväxt i sektorn.

Prognosen för 2020 är att det totala produktionsvärdet ökar med ytterligare 3 procent. Den reala tillväxten sedan basåren ligger därmed kvar mycket nära målet. Årets prognostiserade tillväxt beror främst på ett för­väntat högre pris för spannmål, frukt, bär, mjölk och kött. Den totala volymen beräknas bli en procent lägre än 2019. Minskningen beror främst på en prognostiserat lägre skörd för spannmål och vallfoder.

Rapport: Kvartalsrapport 2020:2

Kvartal 1 - 2020

God tillväxt 2019 och 2020
Produktionsvärdet för 2019 verkar vara något högre än vad som beräknats tidigare. Detta när det kommit nya data med definitiva skördenivåer och med arealer för ekologisk odling 2019. Den stora ändringen är högre skörd för vallfoder och mer ekologisk odling i växthus än i tidigare prognos. De nya men fortfarande preliminära siffrorna för helåret 2019 visar att det reala produktionsvärdet låg 15 procent över basåren vilket nästan är i nivå med treprocentsmålet. Uppgifterna är preliminära eftersom trädgårdsundersökningen och stora delar av statistiken om ekologisk produktion ännu inte är klar.

Prognosen för 2020 är att produktionsvärdet ökar med drygt 2 procent. Den reala tillväxten sedan basåren ligger därmed kvar nära målet. Den prognostiserade tillväxten beror främst på ett förväntat högre pris för spannmål, mjölk och kött. Den totala volymen beräknas bli lägre 2020 än året innan.

Rapport: Kvartalsrapport 2020:1

Kvartal 4 - 2019

Snudd på rekord för spannmål och baljväxter - tapp för gris och lamm
Den preliminära beräkningen för 2019 visar att det reala produktionsvärdet har ökat med 7 procent.

Jordbruksverkets preliminära skördeuppskattning indikerar snudd på rekord för den totala skörden av spannmål och oljeväxter. Även övriga grödor verkar ha fått hektarskördar över genomsnittet. Volymen av ägg och kyckling har också ökat, båda mot nya rekord.

Mjölk, gris och lamm har däremot tappat i volym. Minskningen ligger mellan två till nio procent för hela året. Priserna sjönk för ett stort antal produkter när årets skörd närmade sig. Därefter har priserna vänt upp igen för flertalet produkter. Sett över hela 2019 hamnade produktpriserna 2 procent lägre än 2018.

Sammantaget har det varit en real värdetillväxt på 13 procent sedan basåren 2010-14. Det är något under målet. Tre procent per år för de fem år som gått efter basåren skulle totalt varit 16 procent

Rapport: Kvartalsrapport, 2019:4

Kvartal 3 - 2019

God skörd men lägre priser
Jordbruksverkets preliminära skördeuppskattning indikerar snudd på rekord för den totala skörden av spannmål och oljeväxter. Även övriga grödor verkar ha fått hektarskördar över genomsnittet. Volymen av ägg och kyckling har också ökat, båda mot nya rekord.

Mjölk, gris och lamm har däremot fortsatt att tappa volym under tredje kvartalet. Minskningen ligger mellan två till fem procent hittills i år. Priserna sjönk för ett stort antal produkter när årets skörd närmade sig. Det blev lite av en återgång till läget före fjolårets torka.

Det sammanvägda reala avräkningsprisindexet föll med 14 procent från februari till juli.

Vegetabilierna sjönk mest men priserna gick även ner för mjölk, ägg, kyckling och nötkött. Prognosen för 2019 är att produktionsvärdet ökar med sju procent jämfört med 2018 och hamnar elva procent över basåren. Det är under målet som är 15,9 procent för 2019.

Rapport: Kvartalsrapport, 2019:3

Kvartal 2 - 2019

Prisfall men god skörd av spannmål och oljeväxter
Andra kvartalet inleds på en hög prisnivå som en följd av förra årets torka. När årets skörd närmade sig föll dock priserna för ett stort antal produkter. Det sammanvägda reala avräkningsprisindexet föll med 7 procent från mars till juni.

Vegetabilierna sjönk mest men priserna gick även ner för kyckling, mjölk, ägg och nötkött.

Jordbruksverkets skördeprognos indikerar att skörden av spannmål och oljeväxter nästan är tillbaka på 2017 års rekordnivåer. Sockerbetor och potatis kan också få god skörd men odlingen av foderärt och åkerböna har minskat kraftigt.

Mjölk och gris har fortsatt att minska i volym och under andra kvartalet har även nötköttet vänt nedåt. Det är troligen en följdeffekt av det senaste årets utslaktning.

Prognosen för 2019 är att produktionsvärdet ökar med fem procent jämfört med 2018 och hamnar nio procent över basåren. Det är under målet som är 15,9 procent för 2019.

Rapport: Kvartalsrapport, 2019:2

Kvartal 1 - 2019

Förra årets torka präglar utfallet
Förra sommarens torka präglar utfallet för första kvartalet 2019. De låga skördarna har i många fall skapat en brist som gjort att priserna har gått upp. Även de internationella priserna har stigit eftersom torkan drabbat många länder. De högre priserna på vegetabilierna påverkar animalieproducenternas lönsamhet negativt. Dessa högre priser gäller fortfarande men terminspriserna indikerar att priserna blir lägre för årets skörd.

Priserna för flertalet animalier har följt med upp men priset för nötkött och gris har gått ner på grund av ökade volymer vid utslaktning. Effekten blir troligen minskad volym på kött framöver, en effekt som redan syns för lamm.

Den höstsådda arealen är större än någonsin vilket kan medföra hög skörd för spannmål och oljeväxter. Foderärt och åkerböna, som sås på våren, har istället minskat kraftigt.

Prognosen för 2019 är att produktionsvärdet ökar med sex procent jämfört med 2018 och hamnar tio procent över basåren. Det är under målet som är 15,9 procent för 2019. Produktionsvärdet 2019 väntas bli två procent högre än 2017.

Rapport: Kvartalsrapport, 2019:1

Kvartal 4 - 2018

Torkan präglar utfallet 2018
Torkan slog hårt 2018. Skörden av spannmål blev den lägsta på över 50 år. Många andra grödor fick skördebortfall på 10 till 40 procent. Invägningen av mjölk har också minskat medan slakten har ökat.

De låga skördarna har i många fall skapat en brist som gjort att priserna har gått upp. Högre pris uppväger delvis volymtappet när produktionsvärdet beräknas men det ger inte samma effekt på lönsamheten. Högt pris på spannmål och vallfoder innebär även högre kostnader eftersom mycket används som foder och utsäde.

Det preliminära resultatet för 2018 är att produktionsvärdet minskade sex procent jämfört med 2017 och hamnade tre procent över basåren. Det är långt under målet som är 12,6 procent för 2018. Värdet av exporten har minskat kraftigt under 2018 och då särskilt under andra halvåret. Även här är torkan den enskilt största förklaringen.

Rapport: Kvartalsrapport, 2018:4

Kvartal 3 - 2018

Stort bortfall efter sommarens torka
Effekterna av torkan börjar nu visa sig i statistiken. Skörden av spannmål blev den lägsta på över 50 år. Många andra grödor fick skördebortfall på 10 till 40 procent. Invägningen av mjölk har också minskat snabbare än tidigare.

De låga skördarna har i många fall skapat en brist som gjort att priserna har gått upp. Även de internationella priserna har stigit eftersom torkan drabbat många länder. Högre pris uppväger delvis volymtappet när produktionsvärdet beräknas men det ger inte samma effekt på lönsamheten.

Högt pris på spannmål och vallfoder innebär även högre kostnader eftersom mycket används som foder och utsäde. De högre kostnaderna beaktas inte i produktionsvärdet men de påverkar ändå lönsamheten.

Prognosen för 2018 är att produktionsvärdet minskar sju procent jämfört med 2017 och hamnar en procent över basåren. Det är långt under målet som är 12,6 procent för 2018.

Rapport kvartalsrapport, 2018:3

Kvartal 2 - 2018

Torkan försvårar prognoserna för 2018 
Skördarna har blivit lägre än normalt för många grödor. Brist på foder har gjort att priset på vallfoder har stigit och att slaktköerna är långa för nötkreatur. Även spannmål har stigit i pris. Högre pris på spannmål och vallfoder uppväger delvis volymtappet när produktionsvärdet beräknas men det ger inte samma effekt på lönsamheten. Högt pris på spannmål och vallfoder innebär även högre kostnader eftersom mycket används som foder och utsäde. De högre kostnaderna beaktas inte i produktions-värdet men de påverkar lönsamheten.

Prognosen för 2018 är att produktionsvärdet minskar två procent jämfört med 2017 och hamnar sju procent över basåren. Uppgifterna är dock mycket osäkra både avseende volym och pris. Många effekter av torkan syns ännu inte i statistiken.

Låg skörd på grund av torkan 
Jordbruksverkets skördeprognos indikerar att spannmålsskörden blev 4,2 miljoner ton och att skörden av oljeväxter blev 210 000 ton. LRFs skördeenkät och signaler från branschen indikerar att spannmåls-skörden är lägre. Prognosen har därför justerats ner till 3,7 miljoner ton. Detta är en minskning med 37 procent för spannmål och 45 procent för oljeväxter jämfört med 2017. För övriga vegetabilier saknas tillgängliga skördeprognoser. Prognosen för proteingrödor och vallfoder har ändå justerats ner till hektarskördar som är 15-20 procent lägre än 5-årssnittet.

Splittrad prisutveckling under andra kvartalet
Prisutvecklingen var splittrad under andra kvartalet 2018. Frukt, bär, spannmål, grönsaker, ägg och potatis hade klart högre priser än samma tid året före men flertalet andra produkter hade lägre pris. Sex procent lägre pris för mjölk väger tungt. Räknat för första halvåret har produktpriserna sammanvägt gått ner med 0,6 procent realt jämfört med samma tid året före.

Rapport: Kvartalsrapport 2018:2

Kvartal 1 - 2018

De nya men fortfarande preliminära siffrorna för helåret 2017 visar att det reala produktionsvärdet låg 9 över basåren vilket är i nivå med målet. Prognosen för 2018 är att produktionsvärdet minskar något. Lägre volym för mjölk och spannmål samt lägre pris för mjölken är de viktigaste orsakerna till den beräknade nedgången.

Under första kvartalet 2018 har volymen legat högre för lamm, ägg och nötkött än under motsvarande period 2017 men lägre för mjölk. Med tanke på den låga nederbörden i maj har dock den förväntade skördenivån lagts 10 procent under genomsnittet för spannmål och vallfoder. Prognosen indikerar då lägre volymer för spannmål, oljeväxter, vallfoder och proteinfoder.

Prisutvecklingen var splittrad under för första kvartalet 2018. Frukt, bär och potatis hade klart högre priser än samma tid året före men flertalet andra produkter hade lägre pris. Fyra procent lägre pris för mjölk väger tungt. Spannmål och oljeväxter hade lägre pris första kvartalet men terminspriserna indikerar att priserna kommer bli högre till hösten.

Rapport: Kvartalsrapport 2018:1

Kvartal 4 - 2017

Det reala produktionsvärdet har ökat med 5 procent. Det visar den preliminära beräkningen för 2017. Mjölk, oljeväxter, spannmål, lamm och gris har ökat i värde under 2017.
Procentuellt sett är  ökningen högst för oljeväxterna där odlingen har ökat kraftigt.
Räknat i pengar är höjningen störst för mjölken men det är från en mycket låg nivå 2016.
Gårdsnära förädling och försäljning av livsmedel har också ökat kraftigt enligt nya data. Potatis, sockerbetor, vallfoder, nötkött och ägg har däremot tappat i värde 2017. Mervärdet för ekologiskt har också minskat men det beror på att den konventionella mjölken hade en djupare prissvacka 2016 än vad den ekologiska hade.
Sammantaget har det varit en real värdetillväxt på 8,1 procent sedan basåren 2010-14. Detta är något under målet. Tre procent per år för de tre år som gått efter basåren skulle totalt varit 9,3 procent.

Rapport: Kvartalsrapport 2017:4

Kvartal 3 - 2017

Prognosen för 2017 har höjts sedan förra kvartalsrapporten och indikerar nu en real värdetillväxt med 4,7 procent. Mjölk, oljeväxter, spannmål, lamm och gris beräknas öka i värde under 2017. Procentuellt sett är ökningen högst för oljeväxterna där odlingen har ökat kraftigt. Räknat i pengar är höjningen störst för mjölken men det är från en mycket låg nivå 2016. Potatis och ägg beräknas tappa produktionsvärde 2017. Mervärdet för ekologiskt beräknas också minska men det beror inte på att den ekologiska produktionen minskar utan på att den konventionella mjölken hade en djupare prissvacka 2016 än vad den ekologiska hade. Därav minskar mervärdet 2017 trots att priset har stigit.

Sammantaget indikerar prognosen en real värdetillväxt på 7,2 procent sedan basåren 2010-14. Detta är något under målet för tre år. Tre procent i tre år skulle varit 9,3 procent sedan basåren.

Rapport: Kvartalsrapport 2017:3

Kvartal 2 - 2017

God tillväxt 2017: Nu när statistiken för ekologisk produktion och trädgårdsodling har kommit kan uppgifterna för helåret 2016 betraktas som slutliga. Trädgård hade en starkare utveckling än prognostiserat medan mervärdet för ekologiskt blev som tidigare. De nya siffrorna för helåret 2016 visar att det totala produktionsvärdet minskade med 860 miljoner vilket är en real minskning med 2,8 procent jämfört med 2015. Minskningen förklaras i huvudsak av lågt pris på mjölk under 2016.

Prognosen för 2017 är en real tillväxt med 3,1 procent. Mjölk, oljeväxter, spannmål, lamm och kyckling beräknas öka i värde under 2017 medan potatis, ägg och mervärdet för ekologiskt beräknas minska.

Sammantaget indikerar prognosen en real tillväxt på 6 procent sedan basåren 2010-14. Detta är något under målet för tre år. Tre procent i tre år skulle varit 9,3 procent sedan basåren.

Rapport: Kvartalsrapport 2017:2

Kvartal 1 - 2017

Prognosen för 2017 är en real tillväxt med 3,9 procent. Mjölk, oljeväxter, spannmål, kyckling, nöt och gris beräknas öka i värde under 2017 medan potatis, lamm och mervärde för ekologiskt beräknas minska. Sammantaget indikerar prognosen en real tillväxt på 6 procent sedan basåren 2010-14. Detta är under målet för tre år. Tre procent i tre år skulle varit 9,3 procent sedan basåren.

Rapport: Kvartalsrapport 2017:1

Kvartal 4 - 2016

Den preliminära beräkningen för 2016 visar att det reala produktionsvärdet har sjunkit med 1 procent sedan 2015. Produktionsvärdet är nästan oförändrat men inflationen har gjort att det reala värdet har gått ner. Den stora värdeminskningen under 2016 gäller spannmål och mjölk. Här handlar det både om lägre pris och om minskad volym. Starkast jämfört med 2015 gick sockerbetor, ekologiskt, potatis, ägg och nötkött. Dessa branscher hade en real tillväxt på 10 procent eller mer under 2016.

Sammantaget har det varit en real tillväxt på 4 procent sedan basåren 2010-2014. Detta är något under målet på 6 procent som gäller för två år. Utfallet är preliminärt eftersom det fortfarande saknas slutliga data gällande skördenivåer, trädgårdsodling och ekologisk produktion.

Rapport: Kvartalsrapport 2016:4

Kvartal 3 - 2016

Prognosen för 2016 har höjts sedan förra kvartalsrapporten och indikerar nu en real tillväxt med 2 procent. Spannmål, mjölk och lamm beräknas tappa värde under 2016 men allt annat beräknas ha god tillväxt. Starkast går sockerbetor, ekologiskt, proteingrödor, kyckling, ägg och nötkött. Dessa

branscher beräknas ha en real tillväxt som är högre än 10 procent under 2016. 

Rapport: Kvartalsrapport 2016:3

Kvartal 2 - 2016

Prognosen för 2016 är en real tillväxt med 0,5 procent. Mjölk, spannmål och lamm beräknas tappa i värde men allt annat beräknas ha god tillväxt, främst kyckling, ekologiskt och socker. Sammantaget indikerar prognosen en real tillväxt på 6 procent sedan basåren 2010-14. Detta är i nivå med målet för två år. Att målet kan nås trots att den årliga tillväxten varit under 3 procent beror på att produktionsvärdet 2014 låg 4,5 procent över genomsnittet för hela perioden 2010-2014.

Under andra kvartalet 2016 har volymen legat högre än motsvarande period 2015 för ägg, kyckling och gris men lägre för nötkött. Mjölken har också börjat tappa volym. Jordbruksverkets skördeprognos indikerar att spannmålsskörden blir 10 procent lägre än 2015. Oljeväxterna ligger däremot kvar på samma nivå som 2015. Prisutvecklingen var svag under andra kvartalet 2016. Totalt sett sjönk priserna 1 procent jämfört med första kvartalet, och 3 procent jämfört med samma tid i fjol. Lägre pris för mjölk och spannmål väger tungt. Potatis, nötkött, kyckling och griskött gick mot trenden och hade klart högre priser än samma tid året innan. Nu när statistiken för ekologisk produktion och trädgårdsodling för 2015 har kommit kan uppgifterna för förra året betraktas som slutliga. Ekologiskt hade en starkare utveckling än prognostiserat men trädgård svagare. Det senare främst på grund av lågt pris på tomater och kryddväxter från växthus.

Rapport: Uppföljning av LRFs strategiska mål, kvartal 2 2016

Kvartal 1 - 2016

Kvartalsrapporten har omvandlats så att den numera har ett genomsnitt för åren 2010 till 2104 som basår. Detta i enlighet med LRFs strategiska mål. De nya men fortfarande preliminära siffrorna för helåret 2015 visar att det reala produktionsvärdet ökade med 600 miljoner eller 1,4 procent jämfört med 2014. Prognosen för 2016 är en tillväxt med ytterligare 1,4 miljarder eller 2,3 procent. Mjölk, spannmål och lamm beräknas tappa värde i under 2016 medan allt annat har god tillväxt.

Rapport: Uppföljning av livsmedelsstrategi, kvartal 1 2016

Kvartal 4 - 2015

Den preliminära beräkningen för 2015 visar att det reala produktionsvärdet blev oförändrat mot 2014. De reala tillväxten har då varit 13 procent sedan basåret 2010. Detta innebär en genomsnittlig real tillväxt på 2,5 procent per år vilket är mer än dubbelt så högt som målet på 1 procent.

Rapport: Uppföljning av livsmedelsstrategin, kvartal 4-2015 

Kvartal 3 - 2015

Prognosen för 2015 indikerar en minskning med 100 miljoner eller 0,2 procent mot 2014. Mjölk och socker står för det stora bortfallet. Grisproduktionen beräknas också tappa lite. I övrigt pekar prognosen på god tillväxt.

Rapport: Uppföljning av livsmedelsstrategin, kvartal 3-2015 

Kvartal 2 - 2015

Prognosen för 2015 är lägre än föregående år. Den indikerar en minskning med 900 miljoner eller 2,4 procent mot 2014. Mjölk och socker står för det stora bortfallet. Grisproduktionen beräknas också tappa lite. I övrigt pekar prognosen på god tillväxt. Spannmål och proteingrödorna prognostiseras få toppskördar men oförändrat pris. Kyckling, lamm, ägg och nötkött verkar både öka i pris och volym. Prognoserna för träd¬gård, ekologiskt samt lokal förädling och försäljning är mycket osäkra men indikerar tillväxt.

Rapport: Uppföljning av livsmedelsstrategin, kvartal 2-2015 

Kvartal 1 - 2015

Nu när mer slutliga siffror har kommit för 2014 visar sig produktionsvärdet ha ökat med nästan 300 miljoner eller 0,9 procent sedan 2013. Det innebär en real tillväxt på 12 procent sedan basåret 2010 vilket är mer än dubbelt mot målet på 4 procent för fyra år.

Prognosen för 2015 är en minskning med 1,5 miljarder eller 4 procent. Det är mjölk och socker som står för det stora bortfallet. Lamm, nötkött, kyckling och ägg förväntas däremot öka i värde. Prognosen är dock mycket osäker. Detta speciell för trädgård, ekologiskt samt lokal förädling och försäljning eftersom där ännu inte finns uppgifter för 2014.

Rapport: Uppföljning av livsmedelsstrategin, kvartal 1-2015 

Den preliminära beräkningen för 2016 visar att det reala produktionsvärdet har sjunkit med 1 procent sedan 2015. Produktionsvärdet är nästan oförändrat men inflationen har gjort att det reala värdet har gått ner. Den stora värdeminskningen under 2016 gäller spannmål och mjölk. Här handlar det både om lägre pris och om minskad volym. Starkast jämfört med 2015 gick sockerbetor, ekologiskt, potatis, ägg och nötkött. Dessa branscher hade en real tillväxt på 10 procent eller mer under 2016.

Sammantaget har det varit en real tillväxt på 4 procent sedan basåren 2010-2014. Detta är något under målet på 6 procent som gäller för två år. Utfallet är preliminärt eftersom det fortfarande saknas slutliga data gällande skördenivåer, trädgårdsodling och ekologisk produktion.