Leta samverkanspartner i bygden eller via www.proteintipset.se. Där kan du enkelt söka efter olika grödor i ditt närområde.

Ett sätt att samarbeta om foderproduktion kan vara att ”byta mark”. Det beskrivs på sidan om markbyte.

Att tänka på:

Hur ska betalning ske?
Var noga med att fakturera i tid. Ett professionellt samarbete förutsätter bra och fungerande rutiner för fakturering.

Reklamation
Vad händer om partiet inte håller kvalitén? Eller om skörden blir sämre än man räknat med? Prata igenom det!

Skriv avtal
Det är alltid positivt att skissa på ett avtal och skriva ner vad som är viktigt för var och en, även om man inte väljer att skriva ett regelrätt avtal. Det kan kännas jobbigt inledningsvis, men det är ännu svårare om samarbetet inte löper på klanderfritt.

Utvärdera: Träffas, gärna under trevlig former, för att prata igenom hur det gick. Var ärlig och lyssna noga. Ett möte är ett bra underlag för ännu bättre samarbete inför nästa år.

Spannmål/trindsäd

Vilka mängder rör det sig om?

Vilken kvalitet önskas? Fodervärde? Analysera partiet. Friska kärnor – fria från fusarium och mögel. (Inga ogräsfrön och skräppor?) Fritt från fröogräs och skräppafrön? Speciella krav som tanninfria åkerböna sorter. Önskas KRAV-certifierad spannmål?

När och hur ska leverans ske? Nytröskat eller torkat? Nytröskade partier värmer sig snabbt så transporten får ej ta för lång tid. Hela partiet eller delleveranser? På www.proteintipset.se kan man få hjälp att räkna ut transportkostnaden. Där finns också tips på företag som kan hjälpa till med transport och foderberedning.

Prissättning på spannmål/trindsäd
Vanligast är att utgå från poolpriset (se www.proteintipset.se). Priset måste dock variera med kvalitet, transportavstånd mm. Ta kontakt med rådgivare eller maskinstation/maskintjänstkatalog för mer info.

Grovfoder

Vilken mängd och kvalitet önskas?  Vilka värden på energi, protein, NDF och hygienisk kvalitet önskas? Analysera fodret.

Bestäm hur ni uppskattar mängden grovfoder.  Det går att ta ts-halt och väga några balar eller lass för att uppskatta skörd. Rådgivare kan uppskatta mängden gräs i fält om ni vill göra affär om grovfoder på rot. Resonera om artsammansättning och eventuella stallgödselgivor som kan påverka hygienen.

Hur ska det transporteras/levereras? På www.proteintipset.se kan man få hjälp att räkna ut transportkostnaden. Där finns också tips på företag som kan hjälpa till.

Prissättning på grovfoder
Under ett överskottsår får man som säljare oftast nöja sig med att få ersättning för pressning och plastning. Ett underskottsår kan man istället utgå ifrån ett högre pris än produktionskostnaden.

När man beräknar produktionskostnaden bör man summera alla kostnader inkl arrende, dra av EU-stöd för marken och slå ut nettokostnaden på totalavkastningen. Det är vanligt att ensilage inkl lager (t ex rundbalar) kostar 1,00-1,40 kr/kg ts.

När spannmålspriserna är höga är köparen beredd att betala mer för ensilage eftersom delar av foderstaten är utbytbar mellan dessa fodermedel. Spannmål håller dock en säkrare och jämnare kvalitet så det är rimligt att ensilagepriset endast följer spannmålspriset delvis.

Det är också rimligt att justera priset beroende på ensilagekvalitet. Utgångsläget ett år med normal tillgång är att få produktionskostnad vid normalt kvalitet med ca 10,5 MJ. Högre kvalitet höjer priset med 10-20 öre. Lägre kvalitet sänker värdet med 10-20 öre/kg ts.

Ur köparens perspektiv så minskar förstås betalningsviljan kraftigt för låg ts-halt, mer ju längre frakten är.