Ofta är det bra att börja med att gå igenom fakta om marken och odlingen:

Fältvandra Titta gärna på de tänkta skiften i fält under växtodlingssäsongen då man kan se hur grödorna växer och om det finns speciella ogräs.

Jordfakta Ta fram aktuella markkartor eller ta kompletterande jordprov. Diskutera om det finns värden som begränsar odling eller gödsling. Höga fosfortal i klass IV+ och V kan begränsa mängden fosfor som man får tillföra skiftet. Gällande pH ska markägaren helst ha kalkat skiftet till minst pH ca 6,2-6,3 på en lättare jord. Diskutera gärna också aktuella Ca-AL värden och vilka nivåer som önskas. I grönsaks- och potatisodling är det viktigt med högre Ca-tal över 150 mg/l jord.

Växtföljd och odlingshistorik Gå igenom växtföljd och odlingshistorik på skiftet. Ska det odlas oljeväxter, ärter, åkerböna, potatis eller till exempel kål är det viktigt med korrekt växtföljd eftersom dessa växter riskerar få växtföljdssjukdomar. Diskutera även vilka ogräs som finns på skiftena.

Kom överens om i vilket skick marken ska vara:

  • I början av samarbetet.  Ska det vara plöjt?
  • Hur ska dränering skötas? Behöver någon ledning spolas?
  • Vem underhållskalkar?
  • Hur motverkas markpackning? Körning endast under gynnsamma förhållanden?
  • Hur motverkas uppförökning av ogräs?
  • I vilket skicka ska marken lämnas tillbaka? Nyplöjd?

Vem söker stöden? I vems SAM-ansökan ska skiftet stå? (Miljöstödsberättigande djurstöd ska också delvis redovisas i SAM ansökan.) Tycker ni att det är krångligt med SAM-ansökan? Tveka inte att ta hjälp av en rådgivare!

Samarbete med ekologiska producenter kräver lite extra hänsyn. Om en ekologisk producent odlar på karensmark där det inte söks miljöersättningar, ska det då finnas ett avtal brukarna emellan att marken odlas enligt certifierade ekologiska regler. Lika regler gäller för betesmark som den ekologiska producenten redovisar till sin certifieringsorganisation men inte nödvändigtvis har i sin SAM ansökan.

Övertagande Om man flyttar ekologiska skiften brukare emellan ska även det ekologiska miljöåtagandet flyttas med hjälp av en Övertagandeblankett där man fyller i företagsuppgifter och blockidentiteter. Blanketten förnyas årligen och går att ladda ner från Jordbruksverkets (SJV) hemsida.     

Prissättning Det finns många sätt att betala för markbyte. Hör dig för bland kollegor och rådgivare. Tycker du att det är svårt så kan du ta hjälp av konsulter och maskintjänstkataloger för att bestämma ett aktuellt pris för foder, halm, markbyte, eller tjänster.                                                                       

Fakturera i tid Kom ihåg att fakturera i tid. Ett professionellt samarbete förutsätter bra och fungerande bokföring och fakturarutiner. Om ena parten glömmer att fakturera under innevarande arbetsår kan det skapa irritation i samarbetet.

Skriv avtal Det är alltid positivt att skissa på ett avtal och skriva ner vad som är viktigt för var och en, även om man väljer att inte skriva ett regelrätt avtal. Det kan kännas jobbigt att ta upp olika tänkvärda svårigheter i avtalet innan samarbetet inleds, men ännu svårare blir det om samarbetet inte löper klanderfritt. Ibland kan ett samarbete haverera på grund av yttre omständigheter och om man inte har avtalat kring olika saker kan det skapa missnöje.

Ta gärna hjälp av konsult för att skriva ett riktigt avtal. Du kan till exempel ta hjälp av Ludvig & Co. Det kan vara väl investerade pengar.