Lant- och skogsbruksföretagare kan bygga en panncentral och använda egen bränsle- råvara som förädlas till färdig värme till flera fastigheter som knyts samman med en kulvert, ett så kallat närvärmeområde. Man är alltså med i hela värdekedjan och tar en större del av förädlingsvärdet i stället för att vara en bulkleverantör (t ex vedförsäljning).

Oftast kan man hitta lämpliga närvärmeobjekt utanför kommuncentrat. Där är fjärrvärmen sällan eller aldrig utbyggd och här brukar man oftast hitta lite större energiförbrukare som ligger ganska nära varandra. Typiska ”storförbrukare” kan vara skolor, ålderdomshem, kyrkor, församlingshem med mera. Vissa industrier kan också vara intressanta. Tyvärr så brukar lönsamheten i att ansluta glest liggande enfamiljshus vara ganska skral. Energipriserna ökar dock stadigt så denna kundgrupp kan komma att anslutas på sikt.

För att nå lönsamhet idag så bör man hitta ett område med fastigheter som har en nettoförbrukning av energi på minst 500MWh/år. Detta motsvaras av cirka 60–70m3 olja. Vidare så bör kulvertsystemet inte vara så mycket längre än cirka 300 meter. Hittar man ett sånt objekt så bör man gå vidare med en enklare förstudie.

Investeringskostnad
En panncentral för ovanstående fall kostar cirka 1,4-1,7 Mkr exklusive moms. Kulvert- nätet drar en kostnad på mellan 1 000: - och 2 500: - per meter exklusive moms.

Betalning
För en MWh färdig värme kan priset vara mellan 1000-1500:- exklusive moms. Vad är kunden beredd att betala? Vilken lönsamhetsnivå vill ni ha?

Bra att veta:

  • På www.hitta.se finns enklare kartunderlag där du kan hitta
    ditt närvärmeområde och göra enklare beräkningar av kulvertlängder
  • 1 kubikmeter olja innehåller cirka 10MWh
  • 1MWh=1000kWh
  • 1 m3 flis, stjälpt mått, 30 % fukthalt innehåller cirka 1 MWh

Exempel på närvärmeprojekt där kulvert och panncentral är inritad på en karta från www.hitta.se

Att gå vidare med närvärme

  • För närvarande finns en del LRF-drivna energiprojekt där man kan få mer information och eventuellt understöd. På LRFs regiosidor finns information om regional verksamhet och aktuella projekt. Under Vi jobbar med, Energi finns flera material och broschyrer om närvärme.
  • Ta kontakt med aktuell LRF-regions företagarcoach för möjligheter till affärs-utveckling inom energi och närvärme.