I takt med att kommuner exploaterar nya markområden för bostäder eller industrier berättar lantbrukare i kanten av tätorter att de får ökade problem med dagvatten. Eftersom vattnet inte kan infiltrera blir det 500 - 1 000 liter vatten per m2 per år som rinner av på ytan. Lantbrukets diken och dräneringssystem skadas ibland vid snabba avrinningsförlopp.

LRF har därför tagit fram ett avtal som underlättar för markägare och dikningsföretag att träffa en överenskommelse med kommunen. Du hittar avtalet uppe till höger.